Toán 9 CM Bất đẳng thức

Lucyna

Học sinh
Thành viên
19 Tháng tư 2022
88
66
31
Vĩnh Phúc
GT [imath]\Rightarrow \sum \dfrac{1}{x+2}=1[/imath]
Có [imath]x^3-2x+4=(x^3+1+1)-2x+2 \ge 3x-2x+2=x+2[/imath]
[imath]\Rightarrow VT\leq \sum \dfrac{1}{\sqrt{x+2}}\leq \sqrt{3\sum \dfrac{1}{x+2}}=\sqrt{3}[/imath]

"=" <=> [imath]x=y=z=1[/imath]
 
Top Bottom