Chứng minh đặc điểm cấu tạo của glucôzơ

S

sot40doc

Bằng những PUHH nào có thể chứng minh những đặc điểm cấu tạo của glucozo :
1. Có nhiều nhóm hydroxil
2. Trong pt có 5 nhóm hydroxyl
3. Có 6 nguyên tử C tạo thành mạch k nhánh
khi cho [TEX]Cu(OH)_2[/TEX] vào thấy [TEX]Cu(OH)_2[/TEX] tan ra +> ít nhất 2 chức ancol
khi cho anhidrit axetic vào glu -> đun nóng , thấy tạo 5 chức este trong phân tử
=> 5 chức OH
khử = [TEX]H_2[/TEX] rồi cho tác dụng vs HI đun nóng tạo n hexan
=> có 6 C
 
Top Bottom