English THPT Chọn và giải thích

thec6082@gmail.com

Học sinh
Thành viên
30 Tháng bảy 2021
88
67
21
47
Bắc Ninh
Trường thpt Tiên Du số 1
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1The children went _______ with excitement.
A. wild B. Wildly. C. Wilderness. D. wildlife

2 There was a huge decline _______ the number of tigers.
A. in B. for. C. of D. out

3 He _______ so much harm on the nation during his regime that it has never fully recovered.
A. indicted B. inferred C. induced. D. inflicted
4 Having been served dinner, _______.
A. the problem was discussed by the members of the committee.
B. the committee members discussed the problem.
C. it was discussed by the committee members the problem.
D. a discussion of the problem was made by the members of the committee.
.
5 _______ is the most important thing I want to know when living far from them.
A. What are my parentsB. My parents areC. How my parents are D. That my parents are

6. I don’t think you have been watering the plants near the gate. The soil is _______.
A. as dry as rice
B. as dry as a tile
C. as dry as a bone
D. as dry as wood
7. Susan was sad because she wasn’t invited to any social events. She felt ________.
A. left out
B. turned out
C. omitted out
D. gone out

8 “Who is Susan getting married to?” _ “Some guy_______ since her childhood.”
A. who she has known
B. have known her
C. that have known her
D. she has been known

9An artist _______ will do his best to express innocence and inexperience in the child’s face.
A. portraying a child
B. who portray a child
C. he portrays a child
D. portrayed a child
11. _______ the invention of the steam engine, most forms of transport were horse-drawn.
A. With reference
B. Akin
C. Prior to
D. In addition to
 

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,658
4,750
471
17
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Bạn có thể tham khảo đáp án và gợi ý giải thích sau đây:

1The children went _______ with excitement.
A. wild B. Wildly. C. Wilderness. D. wildlife
 • go wild with excitement: become extremely excited
2 There was a huge decline _______ the number of tigers.
A. in B. for. C. of D. out
 • a decline in sth: sự suy giảm của...
3 He _______ so much harm on the nation during his regime that it has never fully recovered.
A. indicted B. inferred C. induced. D. inflicted
 • inflict harm on sth/ sb: gây ra tổn thất cho ai
4 Having been served dinner, _______.
A. the problem was discussed by the members of the committee.
B. the committee members discussed the problem
 • Mệnh đề rút gọn : Khi hai mệnh đề trong cùng một câu có chung chủ ngữ, ta có thể rút gọn chủ ngữ ở mệnh đề đầu tiên bằng các cách :
  - Khi hành động mang tính chủ động thì mệnh đề bắt đầu bằng V-ing
  - Khi hành động mang tính bị động thì mệnh đề bắt đầu bằng Vpp
  - Khi hành động chỉ mục đích thì mệnh đề bắt đầu bằng "to + Vbare"
  - Khi hành động mang tính hoàn thành thì mệnh đề bắt đầu bằng "Having + Vpp"
  Dựa vào câu trên thì chủ ngữ vế sau phải làm chủ hành động "được phục vụ bữa ăn" => chỉ có "the committee members" phù hợp
C. it was discussed by the committee members the problem.
D. a discussion of the problem was made by the members of the committee.
.
5 _______ is the most important thing I want to know when living far from them.
A. What are my parentsB. My parents are C. How my parents are D. That my parents are
 • Vị trí còn trống trong câu là chủ ngữ
 • How + S + V => 1 cụm danh từ => Có thể làm chủ ngữ
6. I don’t think you have been watering the plants near the gate. The soil is _______.
A. as dry as rice
B. as dry as a tile
C. as dry as a bone = extremely dry
D. as dry as wood
7. Susan was sad because she wasn’t invited to any social events. She felt ________.
A. left out: bị bỏ rơi
B. turned out
C. omitted out
D. gone out
8 “Who is Susan getting married to?” _ “Some guy_______ since her childhood.”
A. who she has known => mệnh đề quan hệ
B. have known her
C. that have known her
D. she has been known
9An artist _______ will do his best to express innocence and inexperience in the child’s face.
A. portraying a child => rút gọn mệnh đề quan hệ, "artist" làm chủ hành động => rút gọn động từ dạng Ving
B. who portray a child
C. he portrays a child
D. portrayed a child
11. _______ the invention of the steam engine, most forms of transport were horse-drawn.
A. With reference + to
B. Akin + to
C. Prior to: Trước (sự phát minh của... )
D. In addition to: Bên cạnh (không hợp nghĩa)

Hi vọng mình đã giải đáp thỏa đáng thắc mắc của bạn. Ngoài ra bạn có thể ghé đọc kĩ lý thuyết phần Mệnh đề quan hệ để có thể vận dụng tốt vào một số câu trong bài tập phía trên nhé. Chúc bạn học tốt!
 
 • Like
Reactions: thec6082@gmail.com
Top Bottom