Chọn đáp án đúng

G

ginnyweasley13

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các bạn giúp tớ làm mấy câu này nhé! giải thích lun hộ tớ nhé

1. when the post finally fell........, they offered it to Brian
A. vacant B. vacantly C. vacancy D. vacancies
câu này đáp án là A. tại sao vậy?
2. there was no one else at the post office. I.........in a queue
A. didn't need to waste B. mustn't waste
C. needn't have wasted D. needn't waste
Tớ phân vân giữa A và c, thấy cả 2 đều hợp lí, gthik hộ tớ với
3. -" would you like a drink?"
-" oh yes, .............a coke, thank you"
A. I have B. I'll have C. I'm having D. I'm going to have
Dịch câu này hộ tớ nhé
4. an accident in the power station may result in large.........of radiation being released
A. numbers B. number C. amount D. amounts
Câu này đáp án là D.
5. The interviewees are suppose to give their answers to the job offers.........
A. on the spot B. all in all
C. beyond the joke D. with in reach
Dịch nghĩa từng đấp án nhé
6. I'd sooner they.......... deliver the new furniture tomorrow
A. mustn't B. shouldn't C. didn't D. wouldn't
Câu này có tomorrow. nhưng đáp án là C
7. the man ..............to having stolen the car
A. refused B. admitted C. decided D. apologized
Cấu trúc này là gì vậy?
8. what is the closest meaning of the word :' distinct' ?
A. seclude B. dependent C. unique D. complex

9. Older people.......... a large proportion of those living in poverty
A. comprise B. consist C. compose D. compound
10. She has the windows opened, ............it is cold outside
A. however B. therefore C. although D. so
Dịch câu này hộ tớ nhé
11. He..........his life to helping the poor
A. spent B. experienced C. dedicated D. used
Tớ không hiểu cấu trúc nay lắm. Đáp án C
12. The newspaper provided little................about the cause of the war
A. enlightment B. meanings C. reasons D. ideas
Dịch câu này nhé
13. From 1865 to 1875, a remarkable variety of inventions...............
A. Was produced B. were produced
C. are produced D. produced
Đáp án là A. tại sao vậy?
 
H

hocmai.tienganh

1. when the post finally fell........, they offered it to Brian

A. vacant B. vacantly C. vacancy D. vacancies

câu này đáp án là A. tại sao vậy?

=> Ta có cấu trúc: to fall vacant (=become vacant): trống (vị trí công việc)
Câu trên: Cuối cùng khi mà vị trí đó trống, họ đã đề nghị Brian đảm nhận nó.


2. there was no one else at the post office. I.........in a queue

A. didn't need to waste B. mustn't waste
C. needn't have wasted D. needn't waste

Tớ phân vân giữa A và c, thấy cả 2 đều hợp lí, gthik hộ tớ với

=> Đáp án A. Ở đây đơn thuần chỉ là kể các sự việc đã diễn ra nên chỉ cần dùng quá khứ đơn là được.

3. -" would you like a drink?"
-" oh yes, .............a coke, thank you"

A. I have B. I'll have C. I'm having D. I'm going to have

Dịch câu này hộ tớ nhé

=> Đây chỉ là một cách trả lời khác cho câu hỏi : Would you like...? với nghĩa là "Tôi muốn ...."

4. an accident in the power station may result in large.........of radiation being released

A. numbers B. number C. amount D. amounts

Câu này đáp án là D.

=> "Radiation" không đếm được nên dùng "amount" chứ không phải "number".
Có "large" (chứ không phải "a large") nên dùng "amounts" (số nhiều)

5. The interviewees are suppose to give their answers to the job offers.........
A. on the spot B. all in all
C. beyond the joke D. with in reach

Dịch nghĩa từng đấp án nhé

=> A. on the spot (Without delay; at once): "ngay và luôn"
B. all in all (Everything being taken into account): toàn bộ
C. beyond the joke (to become annoying and no longer acceptable): trở nên cáu giận, bực mình
D. within reach (close to something): trong tầm với


6. I'd sooner they.......... deliver the new furniture tomorrow

A. mustn't B. shouldn't C. didn't D. wouldn't

Câu này có tomorrow. nhưng đáp án là C


=> I'd sooner = I'd rather... Đối với cấu trúc này, dạng phủ định phải dùng "didn't"

7. the man ..............to having stolen the car

A. refused B. admitted C. decided D. apologized

Cấu trúc này là gì vậy?

=> To admit to doing sth: thừa nhận làm gì

8. what is the closest meaning of the word :' distinct' ?

A. seclude B. dependent C. unique D. complex

9. Older people.......... a large proportion of those living in poverty

A. comprise B. consist C. compose D. compound

=> Tra nghĩa của các phương án để tìm đáp án em nhé! ;)


10. She has the windows opened, ............it is cold outside

A. however B. therefore C. although D. so

Dịch câu này hộ tớ nhé

=> Cô ấy mở cửa sổ mặc dù ngoài trời rất lạnh.

11. He..........his life to helping the poor

A. spent B. experienced C. dedicated D. used

Tớ không hiểu cấu trúc nay lắm. Đáp án C

=> Dựa vào nghĩa của từ thôi. Câu này nghĩa là: Ông ấy đã cống hiến (dedicate) cả đời mình để giúp đỡ người nghèo.

12. The newspaper provided little................about the cause of the war

A. enlightment (enlightenment) B. meanings C. reasons D. ideas

Dịch câu này nhé

=> Tờ báo đó đã đưa ra "manh mối" nho nhỏ (enlightenment: sự làm sáng tỏ) về nguyên nhân cuộc chiến.

13. From 1865 to 1875, a remarkable variety of inventions...............

A. Was produced B. were produced
C. are produced D. produced
Đáp án là A. tại sao vậy?

=> Vì: "a remarkable..."


Chúc em học tốt! :)
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Chou Chou

Pu CC

Học sinh
Thành viên
29 Tháng bảy 2016
22
35
21
Hải Phòng
6. I'd sooner they.......... deliver the new furniture tomorrow

A. mustn't B. shouldn't C. didn't D. wouldn't

Câu này có tomorrow. nhưng đáp án là C


=> I'd sooner = I'd rather... Đối với cấu trúc này, dạng phủ định phải dùng "didn't"
Câu này là sao ạ. Sao không chọn đáp án khác ạ
 
Top Bottom