Cho hh Fe, FeCO3, Fe3O4

G

gaquy_203

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hòa tan 22g hh X gồm Fe, FeCO3,Fe3O4 vào 0,5 l dd HNO3 2M thì thu được dd Y( không có NH4NO3) và hỗn hợp khí Z gồm CO2 và NO. Lượng HNO3 dư trong X tác dụng vừa đủ với 13,44 g NaHCO3 . Cho hh Z vào bình kín có dung tích không đổi 8,96 l chứa O2 và N2 tỉ lệ thể tích 1:4 ở 0 độ C và 0,375 atm. Sau đó giữ bình ở nhiệt độ 0 độ C thì trong bình không còn 02 và áp suất cuối cùng là 0,6atm. Phần trăm khối lượng Fe2O3 trong hh X là bao nhiêu???
 
Q

quangphap208@gmail.com

Gọi x, y, z lần lượt là số mol Fe, FeCO3 và Fe3O4 có trong 22 gam X.
Theo đề, ta có: 56x + 116y + 232z = 22 (1)

PT phản ứng:
Fe + 4HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
x----4x-------------x----------x
3FeCO3 + 10HNO3 -> 3Fe(NO3)3 + 3CO2 + NO + 5H2O
y---------10y/3----------y------------y-------y/3
3Fe3O4 + 28HNO3 -> 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O
z--------28z/3----------3z-----------z

HNO3 + NaHCO3 -> NaNO3 + CO2 + H2O
0,16-------0,16 mol
Ta có: Số mol HNO3 phản ứng = 4x + 10y/3 + 28z/3 = 0,5.2 - 0,16 = 0,84 (2)
Mặt khác thì:
n_{khi-truoc-pu} = \frac{P_{1}V}{RT}= \frac{0,375.8,96}{0,082.273} = 0,15 mol

2NO + O2 -> 2NO2
0,06<---0,03-->0,06 mol.
=> Hỗn hợp khí sau phản ứng gồm: y mol CO2, (x + y/3 + z/3 - 0,06) mol NO, 0m12 mol N2 và 0,06 mol NO2.
Mà n_{khi-sau-pu} = y + x + \frac{y}{3} + \frac{z}{3}-0,06+0,12 + 0,06 = \frac{P_{2}V}{RT}= \frac{0,6.8,96}{0,082.273} = 0,24 mol
=> 3x + 4y + z = 0,36 mol (3).
Từ (1), (2) và (3) => x = 0,02 mol, y = z = 0,06 mol.
=> %Fe3O4 = (0,06.232.100)/22 = 63,27%
nguồn zuni
Thân!
 
Top Bottom