Toán 9 Cho a, b , c > 0 và abc = 1.

Edgarnguyen248

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng bảy 2017
158
111
61

c3lttrong.0a1.nhphat

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười một 2022
217
139
36
Khánh Hòa
Cho a, b , c > 0 và abc = 1. Chứng minh rằng: [math]\frac{b+c}{\sqrt{a}} + \frac{c + a}{\sqrt{b}} + \frac{a + b}{\sqrt{c}} \geq \sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} + 3[/math]
Edgarnguyen248
[math]\frac{b+c}{\sqrt{a}} + \frac{c + a}{\sqrt{b}} + \frac{a + b}{\sqrt{c}} \geq 2(\sqrt{\dfrac{bc}{a}}+\sqrt{\dfrac{ca}{b}}+\sqrt{\dfrac{ab}{c}}) = (\sqrt{\dfrac{ca}{b}}+\sqrt{\dfrac{ab}{c}})+(\sqrt{\dfrac{ab}{c}}+\sqrt{\dfrac{bc}{a}})+(\sqrt{\dfrac{bc}{a}}+\sqrt{\dfrac{ca}{b}}) [/math][math]\geq 2(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}) \geq \sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}+3\sqrt[6]{abc}=\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}+3[/math]
 
  • Like
Reactions: Edgarnguyen248

c3lttrong.0a1.nhphat

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười một 2022
217
139
36
Khánh Hòa
[math]\frac{b+c}{\sqrt{a}} + \frac{c + a}{\sqrt{b}} + \frac{a + b}{\sqrt{c}} \geq 2(\sqrt{\dfrac{bc}{a}}+\sqrt{\dfrac{ca}{b}}+\sqrt{\dfrac{ab}{c}}) = (\sqrt{\dfrac{ca}{b}}+\sqrt{\dfrac{ab}{c}})+(\sqrt{\dfrac{ab}{c}}+\sqrt{\dfrac{bc}{a}})+(\sqrt{\dfrac{bc}{a}}+\sqrt{\dfrac{ca}{b}}) [/math][math]\geq 2(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}) \geq \sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}+3\sqrt[6]{abc}=\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}+3[/math]
c3lttrong.0a1.nhphatdấu bằng xảy ra khi a=b=c=1
 
  • Like
Reactions: Edgarnguyen248
Top Bottom