Hóa 8 Cho 5,6g Fe tác dụng với 200g dung dịch HCl 7,3%.

0972162987

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng mười hai 2020
418
244
66

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
ta có nFe = 0,1mol nHCl = 0,4 mol
a, Fe + 2HCl---->FeCl2 + H2
b,0,1--------------------->0,1 mol
=> V H2 = 0,1x22,4 = 2,24 l
c, mFeCl2 = 12,7 g, mHCl dư = 0,4 - 0,2 = 0,2 mol =>mHCl dư = 7,3 gam
dễ thấy m dung dịch = 200 + 5,6 - 0,2 = 205.4 gam
=>% FeCl2 = 6,183%
=>%HCl = 3,554%
 
Top Bottom