Toán 9 Cho 2 hàm số $y=2x+2$ và $y=-\frac{1}2x-2$

Alice_www

Cựu Mod Toán
Thành viên
8 Tháng mười một 2021
1,806
4
2,215
316
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lâm Dũng 9916681667378467410.png
a) [imath]d_1: y=2x+2[/imath] đi qua điểm [imath](0,2); (-1,0)[/imath]

[imath]d_2: y=\dfrac{-1}2x-2[/imath] đi qua điểm [imath](0,-2); (-4,0)[/imath]

b) [imath]A(0,a)[/imath] là giao của [imath]d_1[/imath] và [imath]Oy[/imath]
[imath]\Rightarrow a=2[/imath]. Vậy [imath]A(0,2)[/imath]

[imath]B(0,b)[/imath] là giao của [imath]d_2[/imath] và [imath]Oy[/imath]
[imath]\Rightarrow b=-2[/imath]. Vậy [imath]B(0,-2)[/imath]

Xét pt hoành độ giao điểm của [imath]d_1[/imath] và [imath]d_2[/imath] ta có:
[imath]2x+2=\dfrac{-1}2x-2\Rightarrow x=\dfrac{-8}5[/imath]
Vậy [imath]C(\dfrac{-8}5, \dfrac{-6}5)[/imath]

c) [imath]S_{ABC}=\dfrac{1}2d(C,AB).AB=\dfrac{1}2d(C,Oy)AB=\dfrac{16}5[/imath]

Có gì khúc mắc em hỏi lại nha
Ngoài ra, em xem thêm tại Hàm số bậc nhất
 
Top Bottom