Cần Tuyển hóa giúp

P

phuonghoanglua_9x

đây này
bạn: CaO + C -----> CaC2 + CO <đk: lò điện trên 2000 độC>

C2H2 -------->C6H6 <đk:600 độC ,than hoạt tính>
 
Top Bottom