Hóa 9 Cân bằng ptpu

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
Có nhiều cách để cân bằng phản ứng OXH - K của hợp chất vô cơ nhưng có 1 số cách hay dùng như
Cách 1 : dùng số OXH trung bình
Ta có [imath]C_6(CH_3)_6 = C_{12}H_{18}[/imath] => số OXH của [imath]C[/imath] trong hợp chất là [imath]-1,5[/imath]
Ta có hợp chất sau phản ứng là [imath]C_6(COOK)_6 = C_{12}O_{12}K_6[/imath] => số OXH của [imath]C[/imath] tronh hợp chất là [imath]1,5[/imath]
Ta có bán phản ứng:
1x[imath]C^{-1,5} -----> C^{+1,5} + 3e[/imath]
1x[imath]Mn^{+7}----->Mn^{+4} + 3e[/imath]
=>Tỉ lệ [imath]C[/imath] và [imath]MnO_2[/imath] là 1:1
=>Tỉ lệ giữa [imath]C_{12}[/imath] và [imath]MnO_2[/imath] là 1: 12
=>[imath]1C_6(CH_3)_6 + 12KMnO_4 + -----> 1C_6(COOK)_6 + 12MnO_2 + 6KOH+ 6H_2O[/imath]
Cách 2 : dùng phương pháp thay đổi số OXH 1 phần ( tên không biết có phải như vầy không vì mình không nhớ lắm :])
Ta có từng phần trong liên kết [imath]C-C[/imath] luôn có số OXH = 0
VD : [imath]CH_3-CH_3[/imath] thì [imath]-CH_3[/imath] có số OXH = 0, [imath]H[/imath] luôn có số OXH = +1 => số OXH của [imath]C =-3[/imath]
=>phần thay đổi số OXH trong phân tử [imath]C_6(CH_3)_6[/imath] là [imath]CH_3[/imath]
Ta có số OXH của [imath]C[/imath] trong [imath]CH_3[/imath] là -3 và trong [imath]COOK[/imath] là +3
1x[imath]C^{+3} -----> C^{+3} + 6e[/imath]
2x[imath]Mn^{+7}----->Mn^{+4} + 3e[/imath]
=>tỉ lệ [imath]C^{+3} : Mn^{+7}[/imath] = 1:2
=> tỉ lệ giữa [imath](C^{+3})_6 : KMnO_4[/imath] = 1:12
[imath]1C_6(CH_3)_6 + 12KMnO_4 + -----> 1C_6(COOK)_6 + 12MnO_2 + 6KOH+ 6H_2O[/imath]
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức về thăng bằng e tại đây.
 
Top Bottom