cách chứng minh công thức co3x và sin3x

B

buivanbao123

Ta có:sin3x=sin(2x+x)
=sin2x.cosx+cox2x.sinx
=$2sinx.cox^{2}x+(1-2sin^{2}x)sinx$
=$2sinx.cox^{2}x+ sinx-2sin^{3}x $
=$sinx(2cos^{2}x +1) - 2sin^{3}x$
=$sinx(2-2sin^{2}x +1) - 2sin^{3}x $
=$3sinx - 4 sin^{3}x$.
 
B

buivanbao123

Ta có:
cos3x=cox(2x+x)
=cos2xcosx-sin2xsinx
=$(2cos^{2}x-1)cosx-2sin^{2}xcosx $
=$2cos^{3}x-cosx-(2-cos^{2}x)cosx $
=$2cos^{3}x -cosx-2cosx+2cos^{3}x$
=$4cos^{3}x - 3cosx. $
 
H

huynhbachkhoa23

Trong sách 12 ở phần cuối có dùng bằng số phức. Anh vào đấy tham khảo.
 
Top Bottom