cac bai tap Al hay,lạ dễ thi dai hoc 2014 can giup

T

thho

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

bai 1.cho 38,775 gam hh bột Al và AlCl3 vào lượng vừa đủ d d NAOH thu dc dung dịch A(kết tủa vừa hòa tan hết)và 6,72 lit H2(đktc).thêm 250ml dd HCl vào dd A thu dc 21,84 g kết tủa.nồng dộ M cua d d HCl la?
A.1,12M hoặc 2,48M
B.2,24M hoặc 2,48M
C.1,12 M hoặc 3,84M
D.2.24M hoặc 3,84M

Bai2.Cho m gam hh gồm 1 kim loại kiềm M va Al vào nước dư thu dc dung dịch A, 0,4687m gam chất rắn không tan va 7,2128 lit H2.cho dung dịch HCl co số mol nằm trong khoảng từ 0,18 mol dến 0,64 mol vào dung dịch A thi thu dc kết tủa va dung dịch B.Cô can dung dịch B thu dc 11,9945 gam chất rắn khan.m có giá trị la?
A.18g
B.20g
C.24g
D.30g

bai 3.cho m gam Al2O3 vào 200 g dung dịch X NaOH a% va KOH b% đun nóng.sau khi phản ứng kết thúc thu dc dd Y va m-69,36 gam chất rắn không tan.nếu cho 200g d d X tác dung vừa dủ với dd HNO3 12.6% dung dịch Z trong đó nồng dộ phần trăm cùa NaNO3 la 5.409%.giá tri của b la?
a.11,2%
B.5,6%
C.22,4%
D.16,8%

bai 4.cho V1 ml d d AlCl3 1m va V2 ml dd Na[Al(OH)4] 0.75M thu dc V1 + V2 ml dd X chứa 2 muối NaCl,AlCl3 và 37,44 gam kết tua.cô can dung dịch X thu dc 42,42 gam chất rắn khan.V1 + V2 có giá trị là?
A.700ml
B.760ml
C.820ml
D.840ml
 
Last edited by a moderator:
M

manh_cuong123

khối lượng giảm là của oxit nhôm phản ứng:n[SUB]Al2O3[/SUB]=69,36/102=0,68mol
Al[SUB]2[/SUB]O[SUB]3[/SUB]+ 2OH[SUP]-[/SUP]--->2AlO[SUB]2[/SUB][SUP]-[/SUP] + H[SUB]2[/SUB]O
0,68--->1,36
m[SUB]NaOH[/SUB]=200*a/100=2a=>n[SUB]NaOH[/SUB]=2a/40=0,05a
m[SUB]KOH[/SUB]=200*b/100=2b=>n[SUB]KOH[/SUB]=2b/56=b/28
=>0,05a + b/28=1,36 (1)
H[SUP]+[/SUP] + OH[SUP]- [/SUP]--> H[SUB]2[/SUB]O
(0,05a+b/28)<--(0,05a+b/28)
=>m[SUB]HNO3[/SUB]=63*(0,05a+b/28)=63*1,36=85,68=>m[SUB]ddHNO3[/SUB]=85,68*100/12,6=680
=>m[SUB]dd[/SUB][SUB]Z[/SUB]=200+680=880
mà m[SUB]NaNO3[/SUB]=0,05a*85=4,25a
=>4,25a/880=5,409/100=>a=11,2
Thay (1) =>b=22,4=>Đáp án là C
 
Top Bottom