Ca`n GAp^^^"""

T

trantrongnhan1

H-O-Cl --> OH- + Cl+ (phân cắt dị li)
Tác nhân electrophin Cl+ vào CH2=CH-CH3 --> CH2Cl-CH-CH3 (sp chính)
CH2Cl-CH-CH3 + OH- => CH2Cl-CHOH-CH3
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom