BTKL help vs

N

ntl18061996

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

câu 2.cho 14g hh 2 anken là đđẳng kế típ nhau đi wa đ Br2 thấy lm mất màu vừa đủ dd chứa 64g br2. ctpt của các anken là:

A.c2h4,c3h6 B.C3h6,C4h8 C.c4h10,c5h12 D.c5h10,c6h12

Câu 4.hh X có tỉ khối vs h2 là 21,2 gồm propan,propen,propin. khi đốt cháy htoan` 0,1mol X tổng khối lượng cửa c02 và h20 thu đc là

A.18,6 B.18,96 C.19,32 D.20,4

câu 10 õi hóa hoàn toàn 4,4g hh chứa cùng số mol 0f 2 ancol đơn chức cần dùng hết 8g cu0, cho toàn bộ lượng andehit thu đc phản ứng agn03 dư/nh3 thu đc 32,4g ag. ctct của 2 ancol ban đầu là

A c2h50h và ch30h B.ch30h và ch3ch2ch20h C.ch30h và ch2=chch20h D. ch30h và c3h40

câu 11. cho m g hh gồm X và Y đều thuộc đđẳng 0f axit metacrylic t/d vs 300ml dd nac3 0,5M. thêm típ vào đó dd hcl 1M cho đến khi khí c02 ngừng thoát ra thì thấy tiêu tốn hết 100ml. mặc khác,đốt cháy hoàn toàn m g hh A rồi dẫn sp cháy wa bình 1 chứa dd h2s04 đặc, sau đó wa bình 2 chưa na0h đặc thấy độ tăng khối lượng 0f bình 2 nhiều hơn bình 1 là 20,5g. giá trị m là

A.12,15 B.15,1 C.15,5 D.12,05

câu 17. hh X gốm 2H-C a,b là 2 đồng đẳng kế típ đốt cháy X vs 64g 02(dư) rồi dẫn wa ca(oh)2 dư thu đc 100g kết tủa. khí thoát ra khỏi bình có thể tích 11,2l ở 0độ C và 0,4atm. ctpt A và B là

A. ch4 và c2h6 B.c2h6 và c3h8 C. c3h8 và c4h10 D.C3h10 và c5h12

câu 19. hidro hóa hoàn toàn m g hh X gồn 2 andehit no,đơn chức,hở,kế típ nhau trong dãy đồng đẳng thu đc (m+1)g hh 2 ancol.mặc kahsc,khi đốt cháy hoàn toàn m g X thì cần cừa đủ 17,92lits khí 02(ở dktc).giá trị m là

A.10,5 B.8,8 C.24,8 D.17,8

câu 20.hidro hóa hoàn toàn hh M gồm 2 andehit X va Y no,đơn chức,hở,kế típ hhau trong dãy đồng đẳng(Mx<My) thu đc hh 2 ancol có klượng lớn hơn khối lượng là 1g đốt cháy hoàn toàn M thu đc 30,8g c02.công thức là phần trăm khối lượng 0f X lần lượt là

A.hch0 và 50,56% B.ch3ch0 và 67,16% C.ch3ch0 và 46,44% D.hch0 và 32,44%
 
D

drwilliam

Câu 4.hh X có tỉ khối vs h2 là 21,2 gồm propan,propen,propin. khi đốt cháy htoan` 0,1mol X tổng khối lượng cửa c02 và h20 thu đc là

A.18,6 B.18,96 C.19,32 D.20,4

gọi công thức của hỗn hợp X là [TEX]{C}_{3}{H}_{x}[/TEX]
=> x = 21,2 x 2 - 12x3 = 6,4
vậy tổng khối lượng CO2 và H2O là : 0,1 x 3 x 44 + 0,1 x 3,2 x 18 = 18,96
 
T

thuy.898

câu 19. Hidro hóa hoàn toàn m g hh X gồn 2 andehit no,đơn chức,hở,kế típ nhau trong dãy đồng đẳng thu đc (m+1)g hh 2 ancol.mặc kahsc,khi đốt cháy hoàn toàn m g X thì cần cừa đủ 17,92lits khí 02(ở dktc).giá trị m là

A.10,5 B.8,8 C.24,8 D.17,8

R-CHO+$H_2$-->R-$CH_2$OH m tăng=1g=m$H_2$=>n$H_2$=1/2=0.5(mol)=nR-CHO
Gọi công thức của 2 andehit cần tìm $C_nH_2nO$

$C_nH_2nO $+ $O_2$---->n$CO_2$ +n$H_2O$
0,5 0,8 0, 5n 0,5n (mol)

Bảo toàn nguyên tố O
ta có:0,5 +0,8.2=o,5n.2+0,5n===>n=1.4(n trung bình của 2 anddehit)
vậy 2 andehit là HCHO và $CH_3CHO$
Áp dụng sơ đồ đường chéo:
1
\ /0,6
1,4
/ \
2 0,4


=>nHCHO=0,3(mol) ;n$CH_3OH$=0,2 (mol)

m=0,3.30+0,2.44=17,8(g)=>đáp ánD
 
Last edited by a moderator:
T

thuy.898

Câu 10

câu 10 OXi hóa hoàn toàn 4,4g hh chứa cùng số mol 0f 2 ancol đơn chức cần dùng hết 8g cu0, cho toàn bộ lượng andehit thu đc phản ứng agn03 dư/nh3 thu đc 32,4g Ag. CTCT của 2 ancol ban đầu là

A c2h50h và ch30h B.ch30h và ch3ch2ch20h C.ch30h và ch2=chch20h D. ch30h và c3h40


Lời giai:
nAg=0,3(mol)
nhh andehit=nCuO=0.1(mol)
nAg=3nhh andehit ===> Trong hh có HCHO
Gọi số mol HCHO là x ,andehit còn lại là y

HCHO------>4Ag
RCHO------->2Ag
Ta có hpt:
x+y=0,1
4x+2y=0,3

=>x=y=o,05(mol)
mHCHO=0,05.30=1,5(g)=>M andehit còn lại=2.9/0,05=58
=> là $C_2H_5CHO$
nên ancol tương ứng là $C_2H_5OH$

Vậy đáp án B đúng
 
T

thuy.898

câu 17. HH X gốm 2H-C A,Blà 2 đồng đẳng kế tíêp đốt cháy X với 64g 02(dư) rồi dẫn qua Ca(OH)2 dư thu được 100g kết tủa. khí thoát ra khỏi bình có thể tích 11,2l ở $O^0$C và 0,4atm. CTPT A và B là

A. $CH_4 $và $C_2H_6$ B.$C_2H_6$và $C_3H_8$ C. $C_3H_8 $và $C_4H_{10}$ D.$C_3H_8$và $C_5H_{10}$
 
T

thuy.898

câu 17. HH X gốm 2H-C A,Blà 2 đồng đẳng kế tíêp đốt cháy X với 64g 02(dư) rồi dẫn qua Ca(OH)2 dư thu được 100g kết tủa. khí thoát ra khỏi bình có thể tích 11,2l ở $O^0$C và 0,4atm. CTPT A và B là

A. $CH_4 $và $C_2H_6$ B.$C_2H_6$và $C_3H_8$ C. $C_3H_8 $và $C_4H_{10}$ D.$C_3H_8$và $C_5H_{12}$


Nhìn đáp án=> hh X gồm 2 HC no(ankan)
CxHy + $O_2$---> $CO_2$ +$H_2O$

$n_{ khí}$ thoat ra=PV/RT=0,2(mol)=$nO_2$ dư
nO2 phản ứng=2 -0.2=1,8 mol
$n_{CO_2}$=$n_{kết tủa}$=1mol

Bảo toàn nguyên tố O
1,8 . 2=1 .2+n$H_2O$ =>n$H2_O$=1,6mol

Do 2 HC là ankan=> nX=nH2O-n$CO_2$=0,6mol
CxHy + $O_2$---> $CO_2$ +$H_2O$

Bảo toàn khối lượng:
mX+m$O_2$=m$CO_2$+m$H_2O$
=>mX=15,2(g)
=>$M_{trung binh hh}$=15,2/0,6=25,33333...==> đáp án A
 
T

thuy.898

Câu 4

Câu 4.hh X có tỉ khối với $H_2$là 21,2 gồm propan,propen,propin. khi đốt cháy hoàn toànX 0,1(mol)X tổng khối lượng của $CO_2$ và $H_2O$ thu đươc là

A.18,6 B.18,96 C.19,32 D.20,4


Bài này không biết làm,mọi người giải giúp nhé?
 
T

thuy.898

câu 11. Cho m g hh gồm X và Y đều thuộc đđẳng của axit metacrylic t/d với 300ml dd $Na_2CO_3$,5M. thêm tíêp vào đó dd HCl 1M cho đến khi khí C02 ngừng thoát ra thì thấy tiêu tốn hết 100ml. Mặt khác,đốt cháy hoàn toàn m g hh A rồi dẫn sản phẩm cháy qua bình 1 chứa dd $H_2SO_4$ đặc, sau đó qua bình 2 chứa NaOHđặc thấy độ tăng khối lượng của bình 2 nhiều hơn bình 1 là 20,5g. giá trị m là

A.12,15 B.15,1 C.15,5 D.12,05
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom