bt ve tinh bot

  • Thread starter hoangtubongbong349@gmail.com
  • Ngày gửi
  • Replies 1
  • Views 1,066

C

conlokmaudakam96

Len men x g tinnh bot (H=90%) hap thu toan bô lg CO2 vao dd Ca(Oh)2 tao ra 20g ket tua, dog thöj klg dd giam 6,8 g so vs bdau. Gtrj cua x la

C6H10O5 ------> C6H12O6 -----> 2C2H5OH + 2CO2

mdd giảm = m kết tủa - mCO2 => mCO2 = 20-6,8 = 13,2g => nCO2 = 0,3 mol
=> nC6H10O5 = nCO2/2H% = 0,3.0,5.100%/90% = 1/6 mol
=> x = 162/6 = 27g
 
Top Bottom