BT về hợp chất hữu cơ.Giúp mình với

H

hocmai.toanhoc

Chào em!
Hocmai giúp em nhé!
phân tử hợp chất hữu cơ A có 2 nguyên tố khi đốt cháy 3 gam chất A thu được 5,4g hidrodioxit.
Ta biết hợp chất hữu cơ luôn chứa C mà sản phẩm thu được hidrodioxit (H2O) chứng tỏ có chứa H. Vậy công thức tổng quát là: [TEX]CxHy[/TEX]
PTPƯ: [TEX]4CxHy+ (4x+y)O_2-->4xCO_2+2yH_2O[/TEX]
Số mol của chất A: [TEX]n_A=\frac{3}{30}=0,1 (mol)[/TEX]
Số mol của nước: [TEX]n_{H_2O}=\frac{5,4}{18}=0,3 mol[/TEX]
Xét tỉ lệ: [TEX]\frac{0,1}{4}=\frac{0,3}{2y} \Rightarrow y=6[/TEX]
Vậy ta có công thức: [TEX]CxH_6[/TEX]mà M = 30 vậy x = 2
Đáp số: [TEX]C_2H_6: Etan.[/TEX]
 
Top Bottom