Toán 10 Bất đẳng thức

c3lttrong.0a1.nhphat

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười một 2022
217
139
36
Khánh Hòa
Trường mình mới thi xong. Mn làm thử nhé.
oanh6807Câu này khá dễ chắc câu cho điểm nhỉ :)))
Đề :
[imath]\dfrac{a}{\sqrt{bc}}+\dfrac{b}{\sqrt{ca}}+\dfrac{c}{\sqrt{ab}}\geq 3\sqrt[3]{a^2+b^2+c^2}[/imath]

Bài giải:
[imath]\dfrac{a}{\sqrt{bc}}+\dfrac{b}{\sqrt{ca}}+\dfrac{c}{\sqrt{ab}} \geq^{\text{AM-GM mẫu}} \dfrac{2a}{b+c}+\dfrac{2b}{a+c}+\dfrac{2c}{b+a}=2( \dfrac{a^2}{ab+ac}+\dfrac{b^2}{ab+bc}+\dfrac{c^2}{bc+ac})[/imath]
[imath]\geq^{BCS} 2\dfrac{(a+b+c)^2}{2(ab+bc+ca)}=(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+1+1[/imath]
[imath]\geq ^{AM-GM} 3\sqrt[3]{a^2+b^2+c^2}[/imath]
dấu bằng xảy ra ....
 
Top Bottom