Toán 8 bất đẳng thức

Trang Ran Mori

Học sinh gương mẫu
Thành viên
29 Tháng một 2018
1,518
2,051
351
Hà Nội
......
x^2................
<=>8( x^2 +3xy +4y^2) /8 <= 7/2
<=> (x+5y)^2 + 7(x+y)^2 /8 <= 7/2
<=> 2( ( x+y)/4 +y )^2 + 7/8( x+y)^2 <= 7/2
Mà 7/8(x+y)^2 <= 2( ( x+y)/4 +y )^2 + 7/8( x+y)^2 => 7/8(x+y)^2<= 7/2
=> ...................
 
Last edited:
Top Bottom