Hóa bảo toàn electron

hongtham002

Học sinh
Thành viên
29 Tháng chín 2017
31
11
29
Thanh Hóa

ngoctran99

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng ba 2015
957
1,319
289
TP Hồ Chí Minh
KHTN HCM
hòa tan hoàn tan 7.8 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg bằng dung dịch [tex]H_{2}SO_{4}[/tex] đặc nóng thu được 3.2 gam chất rắn màu vàng và 2.24 lít khí [tex]SO_{2}[/tex](đktc). tính khối lượng của Al trong X
chất rắn màu vàng là S: 0,1 mol
nSO2 = 0,1 mol
đặt mol Al=a, mol Mg = b
27a + 24b=7,8
bt e: 3a + 2b = nS * 6 + nSO2 * 2
=> a = 0,2; b = 0,1
=> mAl = 5,4 g
 
Top Bottom