ban_ tron_on _thi.vn

N

nhoxhit2008

Liên kết hiđrô là liên kết hóa học khi có lực hút tĩnh điện giữa:
* H mang điện dương: là nguyên tử hidro liên kết với nguyên tố có độ âm điện mạnh như N, Cl, O, F
* Nguyên tố có độ âm điện mạnh, mang điện âm
bạn dựa vào 2 điều trên để biết có lk H
 
Top Bottom