Hóa 11 Bài toán về ankan

Lucasta

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng sáu 2017
476
165
61
Gia Lai
PT TQT
Ankan A khi thế clo (tỷ lệ số mol 1:1, askt) tạo ra sản phẩm hữu cơ B có chứa 45,223% clo về khối lượng. Xác định CTCT và đọc tên của A, B.
CnH2n+ Cl2-->CnH2nCl + HCl
ta có: [tex]\frac{35,5.100}{14n+2+34,5}=45,223\Rightarrow n=3[/tex]
A: propan B: 2-Clopropan
 
Top Bottom