Bài toán pH

C

codelyoko712

$\text{oxit td vs }H_2O$

$n_{O(oxit)} = 0.225\text{ mol}$

$n_{OH-} = 2n_{O(oxit)} = 0.45\text{ mol}$

$\text{KL dư td vs }H_2O$

$n_{OH-} = 2n_{H_2} = 0.05\text{ mol}$

$n_{OH-} = 0.5\text{ mol}$

$[OH-] = 1M$

$pH = 14$

Mình làm vậy không biết đúng không. :p
 
Top Bottom