bài tập

D

diepmi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ở một loài bọ cánh cứng: Gen A qui định mắt dẹt; a: mắt lồi; B: mắt xám; b: mắt trắng(Gen A, B trội hoàn toàn). Biết gen nằm trên NST thường và thể mắt dẹt đồng hợp tử bị chết ngay sau khi sinh ra). Trong phép lai AaBb x AaBb người ta thu được 780 cá thể con sống sót. Hỏi số cá thể con mắt lồi, màu trắng là bao nhiêu?
A. 65
B. 130
C. 195
D. 260
 
C

canhcutndk16a.

[TEX]P:...Aa...x...Aa-------->\frac{1}{4} AA[/TEX]

\Rightarrow Số cá sống sót chiếm tỉ lệ [TEX]\frac{1}{4} AA[/TEX]

\Rightarrow Số cá thể con mắt lồi, màu trắng ( KG:aabb) là:[TEX]780:\frac{3}{4}.\frac{1}{16} AA=65[/TEX]\Rightarrow A
 
Top Bottom