Bài tập về hiệu suất phản ứng chất khí

M

muadaumua17

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 13. Cho 1 mol hỗn hợp N2 và H2 vào bình kín có t1= 150C và áp suất P1( Cho VN 2 : VH2 = 1: 3). Tại thời điểm cân bằng t2 = 6630C và áp suất P2 = 2,5P1. Tính hiệu suất của phản ứng?
Bài 14. Trong 1 bình kín chứa 5 lít N2 và 10 lít H2 ở O0C và 5 atm. Sau phản ứng tổng hợp NH3, đưa bình về 00C . Áp suất trong bình sau phản ứng là bao nhiêu biết có 40% N2 tham gia phản ứng.
Bài 15. Cho 2 mol N2 và 8 mol H2 vào bình kín dung tích 2 lit, nhiệt đọ giữ không đổi.Khi phản ứng trong bình đạt trạng thái cân bằng áp suất các khí trong bình sau phản ứng bằng 0,8 lần áp suất lúc đầu. Tính hằng số cân bằng của phản ứng?
Bài 16.Trong bình phản ứng có 100 mol N2 và H2 ( tỉ lệ mol 1 : 4) , P1 = 200atm và P2 = 192 atm . Nhiệt độ giữ không đổi .
a , Tính số mol các khí trong hỗn hợp sau phản ứng
b , Tính hiệu suất của phản ứng
Bài 17 . Trong một bình kín chứa 10 lít N2 và 10 lít H2 ở nhiệt độ 00 C và 10 atm . Sau phản ứng tạo ammoniac , đưa bình về 00C . Biết có 60% H2 đã phản ứng , Tính áp suất trong bình sau phản ứng .
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom