Bài tập về crom

D

ddthht@gmail.com

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/ Thêm KOH vào dd hỗn hợp chứa 0,02 mol HCl, 0,01 mol NiCl2 và 0,01 mol CrCl3. Số mol NaOH tối thiểu đã dùng để thu được kết tủa min và max là: (Đs là 0,07 mol và 0,08 mol)
2/ Khử hoàn toàn m g MxOy cần vừa đủ 17,92 l CO (đkc), thu đc a g KL M. Hòa tan hết a g M bằng dd H2SO4 đặc, nóng (dư), thu đc 20,16 l SO2 (sp khử duy 1'). MxOy là:
A. Cr2O3
B.FeO
C. Fe3O4
D.CrO
 
N

nguyenvancuong1225@gmail.com

1/ Thêm KOH vào dd hỗn hợp chứa 0,02 mol HCl, 0,01 mol NiCl2 và 0,01 mol CrCl3. Số mol KOH tối thiểu đã dùng để thu được kết tủa min và max là: (Đs là 0,07 mol và 0,08 mol)

$OH^- + H^+ --> H_2O$

$Ni^{2+} + 2OH^- --> Ni(OH)_2$

$Cr^{3+} + 3OH^- --> Cr(OH)_3$

$Cr(OH)_3 + OH^- --> [Cr(OH)_4]^-$ (*)

$n_{OH^-}$min = 0,02 + 0,01.2 + 0,01.3 = 0,07 mol khi không có phản ứng (*)

$n_{OH^-}$max = 0,02 + 0,01.2 + 0,01.3 + 0,01 = 0,08 mol khi có phản ứng (*)

2/ Khử hoàn toàn m g MxOy cần vừa đủ 17,92 l CO (đkc), thu đc a g KL M. Hòa tan hết a g M bằng dd H2SO4 đặc, nóng (dư), thu đc 20,16 l SO2 (sp khử duy 1'). MxOy là:

A. Cr2O3
B.FeO
C. Fe3O4
D.CrO

Giải theo đáp án cho mau: $M_xO_y \rightarrow M^0 \rightarrow M^{+3}$

$n_{SO_2} = 0,9 mol$ $n_{CO} = 0,8 mol$ --> $n_{O_2} = 0,4 mol$

$M^{+\dfrac{2y}{x}}_xO_y + 2y(e) --> xM$
-------------------1,6------$\dfrac{1,6x}{2y}$ (1)

$M --> M^{+3} + 3e$

$n_M = 0,6 mol$ (2)

Từ (1)(2): $\dfrac{1,6x}{2y} = 0,6$ $\begin{cases} x = 3 \\ y = 4 \end{cases}$

--> $Fe_3O_4$
 
Top Bottom