Bài tập về cacbonhidrat

Thảo luận trong 'Cacbohiđrat' bắt đầu bởi thaitronganh1992, 30 Tháng mười hai 2011.

Lượt xem: 7,720

 1. [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Câu 1: Thủy phân hoàn toàn 3,42g saccarozo trong môi trường axit, thu đc dd X. Cho toàn bộ dd X phản ứng hết với lượng dư dd AgNO3 trong NH3, đun nóng thu đc m gam Ag. Giá trị m là?
  A.21,6 B.2,16 C.4,32 D.43,2

  Câu 2: Từ 180g glucozo, bằng pp lên mem rượu, thu đc a gam ancol etylic ( hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,1a gam ancol etylic bằng pp lên mem giấm, thu đc hh X. Đề trung hòa hh X cần 720ml dd NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên mem giấm là?
  A. 90% B.10% C.80% D.20%

  Câu 3:Thủy phân hh gồm 0,02mol saccarozo và 0,01mol mantozo 1 thời gian thu đc dd X ( hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dd AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag thu đc là?
  A.0,09mol B.0,095mol C.0,12mol D.0,06mol

  Câu 4:Ancol etylic đc điều chế từ tinh bột bằng pp lên mem với hiệu suất cho toàn bộ quá trình là 90%. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra khi lên mem m gam tinh bột vào nước vôi trong, thu đc 330g kết tủa và dd X. Biết khối lượng X giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là 132g giá trị m là?
  A.405 B.324 C.486 D.297
   
 2. Số mol saccarozo =0,01 mol
  Khi thuỷ phân saccarozo sẽ sinh ra 1 phân tử glucozo và 1 phân tử fructozo
  => nAg=4n saccarozo =0,04mol
  => mAg=4,32 g

  n glucozo =1 mol
  với hiệu suất 80% => n ancol =1,6 mol => m ancol=73,6 g
  nNaOH =0,144 mol => n CH3COOH= 0,144mol => nC2H5OH=0,144 mol
  [TEX]H=\frac{0,144}{0,16}*100=90[/TEX]

  Khi thuỷ phân sẽ sinh ra 1 phân tử glucozo và 1 phân tử fructozo
  Với hiệu suất 75 % ta có n Ag= 4n saccarozo thuỷ phân =0,06 mol
  khi thuỷ phân mantozo sinh ra 2 phân tử glucozo
  => nAg=4 n mantozo thuỷ phân =0,03 mol
  Mà mantozo cũng có khả năng tráng bạc => nAg= 2 n mantozo dư =0,005
  => tổng số mol Ag = 0,06+0,03 +0,005 =0,095 mol

  m giảm =m lấy ra - mcho vào
  => m cho vào = m lấy ra - m giảm =198 g =CO2
  => nCO2=4,5 mol
  => n tinh bột =2,5 mol => m =405 g
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY