Bài tập về axitcacboxylic

L

lache

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 3: Cho 18,4 gam hỗn hợp gồm phenol và axit axetic tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 2,5M. Phần trăm số mol của phenol trong hỗn hợp là
A. 60% B. 51,08% C. 40% D. 48,92%
Câu 15: Cho m gam hỗn hợp gồm hai chất X và Y đều thuộc dãy đồng đẳng của axit metacrylic tác dụng với 300 ml dung dịch Na2CO3 0,5M. Thêm tiếp vào đó dung dịch HCl 1M cho đến khi khí CO2 ngừng thoát ra thì thấy tiêu tốn hết 100 ml. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A rồi dẫn sản phẩm cháy qua bình I chứa dung dịch H2SO4 đặc, sau đó qua bình II chứa dung dịch NaOH đặc thì thấy độ tăng khối lượng của bình II nhiều hơn bình I là 20,5 gam.
Giá trị của m là A. 12,15 gam B. 15,1 gam C. 15,5 gam D. 12,05 gam
Câu 11: Cho 100 gam dung dịch 23% của một axit đơn chức (dung dịch A). Thêm 30 gam một axit đồng đẳng liên tiếp vào dung dịch A ta được dung dịch B. Trung hòa 1/10 dung dịch B bằng 500 ml dung dịch NaOH 0,2M (vừa đủ) ta được dung dịch C. Công thức phân tử của các axit là ?
 
H

hocmai.hoahoc

Hướng dẫn
Câu 3:
Gọi nC6H5OH = x, nCH3COOH = y
94x + 60y = 18,4
nC6H5OH + nCH3COOH = nOH- => x+ y = 0,25
Câu 15:
Gọi công thức chung của X, Y là CnH2n-2O2
2H+ + CO32- == > H2O + CO2
nhh X,Y + nHCl = 2nCO32- =>x= nhh X,Y
CnH2n-2O2 ==> nCO2 + (n-1)H2O
=>44nx-18(n-1)x = 20,5 =>n => X, Y
Câu 11:
mA = 23 g, mB= 30 g =>mhh = 53 g
nhh = 10nNaOH = > Khối lượng phân tử trung bình => A, B
 
Top Bottom