bài tập về axit cacboxylic

P

phamthimai146

cho 3,6g ã cacboxylic no , đơn X + 500ml dd KOH 0,12M và NaOH 0,12M , cô cạn dung dịch thu được 8.28g hỗn hợp chất rắn khan .công thức
phân tử của X.

0,06 mol KOH và 0,06 mol NaOH ==> qui thành MOH
Gọi a là mol axit ==>mol axit = mol H2O = a
Bảo toàn khối lượng
3,6 + 56*0,06 + 40*0,06 = 8,28 + 18a
==> a = 0,06
Phân tử lượng axit R-COOH = R + 45 = 3,6/0,06 = 60 ==> R = 15
Axit là CH3COOH
 
Top Bottom