bài tập tự luyện

H

hocmai.hoahoc

C6H5NH3Cl có tính axit và C6H5NH2 có tính bazo
Tính chất này tương tự như NH4+ và NH3, tuy nhiên cả tính axit của C6H5NH3Cl và tính bazo của C6H5NH2 đều yếu hơn NH4+ và NH3.
 
Top Bottom