Bài tập tự luyện bài đột biến gen câu 4

D

dopepoy

C

canhcutndk16a.

[TEX]N=1800[/TEX] mà [TEX]A=3/7G \Rightarrow A=T=270; G=X=630[/TEX]

Sau đb, chiều dài gen ko đổi \Rightarrow đb tthay thế. Gọi x là số cặp A-T thay bằng G-X

\Rightarrow[TEX]\frac{A-x}{G+x}=\frac{270-x}{630+x}=0,4218 \Rightarrow x =~3[/TEX]

\Rightarrow Thay 3 gựap A-T bằng G-X

\Rightarrow Số lk H của gen đb= [TEX]2A_{db}+3G_{db}=2.267+3.633=2433 [/TEX] \Rightarrow đáp án C :)
 
Top Bottom