Bài tập trao đổi chéo kép

G

gbao1320

C

cherrynguyen_298

Bài tập. ABD/abd , khoảng cách A và B = 0,3cM , B và D= 0,2cM. Cho biết hệ số trùng hợp là 0,7. Tính tỉ lệ các loại giao tử tạo thành?

HD: Từ gt: tần số trao đổi chéo kép lý thuyết là 0,3.0,2 = 0,06

Hệ số trùng hợp= Tần số trao đổi chéo kép thực tế /Tần số trao đổi chéo kép lí thuyết

Tức là 0,7 = Tần số trao đổi chéo kép thực tế/0,06

Suy ra tần số trao đổi chéo kép thực tế = 0,7 x 0,06 = 0,042.
\Rightarrow tỉ lệ giao tử trao đổi chéo kép AbD = aBd = 0,042/2 = 0,021

Tần số trao đổi chéo đơn giữa A và B là:
0,3 – 0,042 = 0,258
\Rightarrow tỉ lệ giao tử aBD = Abd = 0,258/2 = 0,129
Tần số trao đổi chéo đơn giữa B và C là
0,2 – 0,042 = 0,158
\Rightarrow tỉ lệ giao tử ABd = abD = 0,158/2 = 0,079
\Rightarrow tỉ lệ giao tử liên kết hoàn toàn ABD = abd = (1-0.042-0.258-0.158)/2=0.271
 
Top Bottom