Bài tập nhan biet ne

L

loveandlife_nb95

Last edited by a moderator:
D

desert_eagle_tl

Cho các dd sau NaHSO4. Mg(HCO3)2.Ba(HCO3)2, NaCl. Để phân biệt dung dịch các chat tren ta can:
A. Quy tim .................................................. ... C. Dun nong
B.HCl .................................................. .....D. Tat ca y tren


Dùng được cả 3 chất .
** Dùng quỳ : chuyển đỏ --> [TEX]NaHSO_4[/TEX]

chuyển xanh ---> [TEX]Ba(HCO_3)_2[/TEX]

không đổi màu ---> [TEX]Mg(HCO_3)_2[/TEX]

** Đun nóng : có kết tủa trắng ---> [TEX]Mg(HCO_3)_2 ; Ba(HCO_3)_2[/TEX]

không hiện tượng ---> [TEX]NaHSO_4[/TEX]

Đổ [TEX]NaHSO_4[/TEX] tới dư vào [TEX]Mg(HCO_3)_2 ; Ba(HCO_3)_2[/TEX]

\Rightarrow có kết tủa và có khí là [TEX]Ba(HCO_3)_2[/TEX] , không hiện tượng là : [TEX]Mg(HCO_3)_2 [/TEX]

[TEX]2NaHSO_4 + Ba(HCO_3)_2 ---> BaSO_4 + Na_2SO_4 + 2CO_2 + 2H_2O[/TEX]

** Dùng HCl , tương tự giống dùng quỳ , phân loại được 2 nhóm sau đó nhân biết y hệt cách trên :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
 
Top Bottom