Bài tập liên quan đến pH

Trafalgar D Law

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng bảy 2016
441
1,381
236
Ninh Bình
Hòa tan hoàn toàn m gam Fe vào 250ml dd HCl có pH = 2, thu được dd A có pH = 4 và có khí thoát ra. Tính m và v
pH của HCl =2
=> [TEX]n_{HCl}=0,0025[/TEX] (mol)
dd A có pH=4
=> [TEX]n_{H^{+}}[/TEX] sau phản ứng [TEX]=10^{-4}[/TEX] (mol)
=> [TEX]n_{H^{+}}[/TEX] phản ứng [TEX]=0,0024[/TEX] (mol)
[TEX]Fe+2HCl------->FeCl_{2}+H_{2}[/TEX]

=> [TEX]n_{Fe}=0,0012[/TEX] (mol)
=> [TEX]m=0,0672[/TEX](g)

[TEX]n_{H_{2}}=0,0012[/TEX](mol)
=> [TEX]V=0,02688[/TEX](l)
 
Top Bottom