bài tập hữu cơ hay và khó

kidvn3000

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng năm 2014
24
0
66
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 37: Cho 2,44g hợp chất X đơn chức (có vòng benzen, tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1) tác dụng với dung dịch chứa 1,2g NaOH đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m(g) chất rắn khan. Đốt cháy hoàn toàn 2,44g X thu được 3,136 l CO2 (đktc) và 1,08g H2O. Biết X có CTPT trùng với CTĐGN. Giá trị của m là

A. 3,64. B. 2,88. C. 3,28. D. 4,32
Câu 38: X là axitcacboxylichaichức(có %mO < 70%),YvàZlàhai ancolđồngđẳngkếtiếp(MY<MZ).Đốtcháyhoàntoàn0,2molhỗnhợp M gồm (X,Y,Z)cầnvừađủ 0,4 molO2thuđược 0,35 molCO2và 0,45 molH2O.% khối lượng Y trong Mlà

A. 15%. B. 29,6%. C. 12,6%. D. 29,9%.

Câu 39: Cho m gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit benzoic, axit ađipic, axit oxalic tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được a gam muối. Nếu cũng m gam X trên tác dụng vừa đủ với dung dịch Ca(OH)2 thu được b gam muối. Biểu thức liên hệ giữa m, a, b là:

A. 9m=20a-11b B. 3m=22b-19a C. 8m=19a-11b D. m=11b-10a
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
30
Câu 37:
X: CxHyOz a mol
mol CO2 = ax = 0,14 ==> mC = 1,68
, mol H2O = 0,5ay = 0,06 ==> ay = mH = 0,12
==> mO = 16az = 2,44 - 1,68 - 0,12 ==> az = 0,04
==> ax : ay : az = 0,14 : 0,12 : 0,04 = 7 : 6 : 2 ===> X: C7H6O2 và a = 0,02
X có nhân benxen, đơn chức, mol X : mol NaOH = 1 : 1 ==> X là C6H5-COOH
Rắn gồm: C6H5-COONa 0,02 mol và NaOH dư 0,01 mol
Khối lượng rắn = 144*0.02 + 40*0,01 = 3,28 ===> câu C

Câu 39:
X là R-(COOH)z x mol
Với NaOH: x mol R-(COOH)z cho x mol R-(COONa)z có khối lượng tăng 22 xz ===> 22 xz = a - m
Với Ca(OH)2: x mol R-(COOH)z cho 0,5x mol {R-(COO)z}2Caz có khối lượng tăng 19 xz ===> 19 xz = b - m
==> (a-m)/22 = (b-m)/19 ===> 19a - 19m = 22b - 22m ===> 3m = 22b - 19m ==> câu B
 
  • Like
Reactions: delname

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
30
Câu 38:
mol H2O > mol CO2 ==> rượu no
số nguyên tử C trung bình = 0,35/0,2 = 1,75 ===> có rượu CH4O ==> hai rượu là Y: CH4O k mol và Z C2H6O t mol
Khối lượng m hh = m = mCO2 + mH2O - mO2 = 10,7
hh gồm : CnH2n+2O a mol và CxHyO4 b mol ===> a + b = 0,2
Bảo toàn mol O: a + 4b + 2*0,4 = 2*0,35 + 0,45 ===> a + 4b = 0,35 ===> a = 0,15 và b - 0,05
m0l CO2 = 0,15n + 0,05x = 0,35 ==> 3n + x = 7
Nếu x = 2 ==> n = 1,67 : axit là C2H2O4 ==> loại vì có %mO > 70
Nếu x = 3 ==> n = 1,33 : axit là C3H4O4
==> mol Rượu = k + t = 0,15
==> mol CO2 = k + 2t + 3b = 0,35 ==> k + 2t = 0,2 ===> k = 0,1 và t = 0,05
%mCH4O = 32*0,1/10,7 = 29,9 ==> Câu D
 
Top Bottom