bai tap hh kim loại với axit HNO3. moi nguoi giai giup minh xem nhe

L

long_88

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỗn hợp A gồm Al và Cu

Lấy m gam hỗn hợp A hoà tan bằng 500 ml dung dịch NaoH nồng độa mol /l cho tới khi khi ngừng

thoát ra thì thu được 6,72 lít H2(đktc) và còn lịa m1gam kim loại không tan. Mặt khác lấy m gam

hỗn hợp A hoà tan bằng 500 ml dung dịch HNO3nồng độb mol /l cho tới khi khí ngừng thoát ra thì

thu được 6,72 lít khí NO duy nhất (đktc) và còn lại m2kim loại không tan. Lấy riêng m1và m2gam

kim loại không tan đem oxihoá hoàn thành thành oxit thì thu được 1,6064 m1gam và 1,542 m

2gamoxit.

a. Tính a và b

b. Tính m

c. Tính % khối lượng của Cu trong A.
 
Top Bottom