Hóa 9 Bài tập dung dịch

C

chung_9a12

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thầy cô ơi giúp em giải BT này với:
Có hai dung dịch; H2SO4 (dung dịch A), và NaOH (dung dịch B). Trộn 0,2 lít dung dịch A với 0,3 lít dung dịch B được 0,5 lít dung dịch C.
Lấy 20 ml dung dịch C, thêm một ít quì tím vào, thấy có màu xanh. Sau đó thêm từ từ dung dịch HCl 0,05M tới khi quì tím đổi thành màu tím thấy hết 40 ml dung dịch axit.
Trộn 0,3 lít A với 0,2 lít B được 0,5 lít dung dịch D. Lấy 20 ml dung dịch D, thêm một ít quì tím vào thấy có màu đỏ. Sau đó thêm từ từ dung dịch NaOH 0,1M tới khi quì tím đổi thành màu tím thấy hết 80 ml dung dịch NaOH.
a. Tính nồng độ mol/l của 2 dung dịch A và B.
b. Trộn VB lít dung dịch NaOH vào VA lít dung dịch H2SO4 ở trên ta thu được dung dịch E. Lấy V ml dung dịch E cho tác dụng với 100 ml dung dịch BaCl2 0,15 M được kết tủa F. Mặt khác lấy V ml dung dịch E cho tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 1M được kết tủa G. Nung F hoặc G ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì đều thu được 3,262gam chất rắn. Tính tỉ lệ VB:VA
 
Last edited by a moderator:
H

hiepkhach_giangho

Thầy cô ơi giúp em giải BT này với:
Có hai dung dịch; H2SO4 (dung dịch A), và NaOH (dung dịch B). Trộn 0,2 lít dung dịch A với 0,3 lít dung dịch B được 0,5 lít dung dịch C.
Lấy 20 ml dung dịch C, thêm một ít quì tím vào, thấy có màu xanh. Sau đó thêm từ từ dung dịch HCl 0,05M tới khi quì tím đổi thành màu tím thấy hết 40 ml dung dịch axit.
Trộn 0,3 lít A với 0,2 lít B được 0,5 lít dung dịch D. Lấy 20 ml dung dịch D, thêm một ít quì tím vào thấy có màu đỏ. Sau đó thêm từ từ dung dịch NaOH 0,1M tới khi quì tím đổi thành màu tím thấy hết 80 ml dung dịch NaOH.
a. Tính nồng độ mol/l của 2 dung dịch A và B.
b. Trộn VB lít dung dịch NaOH vào VA lít dung dịch H2SO4 ở trên ta thu được dung dịch E. Lấy V ml dung dịch E cho tác dụng với 100 ml dung dịch BaCl2 0,15 M được kết tủa F. Mặt khác lấy V ml dung dịch E cho tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 1M được kết tủa G. Nung F hoặc G ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì đều thu được 3,262gam chất rắn. Tính tỉ lệ VB:VA

gọi CM H2SO4=a(M)
CM NaOH=b (M)
+Trộn 0,2 lít dung dịch A với 0,3 lít dung dịch B được 0,5 lít dung dịch C.
n H2SO4= 0,2a mol và n NaOH=0,3b mol
[tex]H_2SO_4+2NaOH--->Na_2SO_4+2H_2O[/tex]
0,2a------------>0,4a mol

(do dd C làm quỳ tím chuyển xanh nên H2SO4 hết tính theo H2SO4)

Lấy 20 ml dung dịch C, thêm một ít quì tím vào, thấy có màu xanh. Sau đó thêm từ từ dung dịch HCl 0,05M tới khi quì tím đổi thành màu tím thấy hết 40 ml dung dịch axit
n HCl=0,002 mol
nếu lấy 0,5 lít dd C cần n Hcl=0,05 mol
[tex] NaOH+HCl--->NaCl+H_2O[/tex]
0,05-----------0,05 mol
0,4a+0,05=0,3b(1)

+Trộn 0,3 lít A với 0,2 lít B được 0,5 lít dung dịch D.
n H2SO4=0,3a mol và n NaOH=0,2b mol
[tex]H_2SO_4+2NaOH--->Na_2SO_4+2H_2O[/tex]
0,1b<-------------0,2b mol
[tex]H_2SO_4+2NaOH--->Na_2SO_4+2H_2O[/tex]
0,1----------------0,2
0,1b+0,1=0,3a(2)
từ (1)(2)
a=0,7 và b=1,1

 
H

hiepkhach_giangho

b. Trộn VB lít dung dịch NaOH vào VA lít dung dịch H2SO4 ở trên ta thu được dung dịch E. Lấy V ml dung dịch E cho tác dụng với 100 ml dung dịch BaCl2 0,15 M được kết tủa F. Mặt khác lấy V ml dung dịch E cho tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 1M được kết tủa G. Nung F hoặc G ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì đều thu được 3,262gam chất rắn. Tính tỉ lệ VB:VATrộn VB lít dung dịch NaOH vào VA lít dung dịch H2SO4 ở trên ta thu được dung dịch E

[tex]H_2SO_4+2NaOH--->Na_2SO_4+2H_2O[/tex](1)
0.014----------0,028---------0,014 mol
dd E :Na2SO4
+Lấy V ml dung dịch E cho tác dụng với 100 ml dung dịch BaCl2 0,15 M (0,015 mol)được kết tủa F.
[tex]Na_2SO_4+BaCl_2--->BaSO_4+2NaCl[/tex]
0,014-----------------------0,014 mol
(BaCl2 dư)
kết tủa F:BaSO4
Mặt khác lấy V ml dung dịch E cho tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 1M(0,1 mol) được kết tủa G----->ở (1) H2SO4 phản ứng hết và NaOh dư
dd E chỉ có Na2SO4
[tex]3NaOH+AlCl_3--->Al(OH)_3+3NaCl[/tex]
0,129-----------------0,064 mol
(AlCl3 dư)
kết tủa G:Al(OH)3
Nung F hoặc G ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì đều thu được 3,262gam chất rắn
BaSO4 ko bị phân huỷ
n BaSO4=0,014 mol
[tex]2Al(OH)_3--->Al_2O_3+3NaCl[/tex]
0,064<----------------0,032 mol
n Al2O3=0,032 mol

tổng n NaOH=0,028+0,129=0,157 mol
n H2SO4=0,014 mol
tự làm
 

Hải anh 1111

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng mười một 2019
1
0
1
22
Nam Định
Thcs trực cát
Số mol của Na2SO4 tính ntn ạ trong khi thể tích thì chưa có chỉ mới có nồng độ mol????
 
Top Bottom