Hóa Bài tập điện phân hay

nha.trang

Học sinh mới
Thành viên
19 Tháng bảy 2015
8
0
16
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Điện phân dd X gồm x mol KCl và Y mol Cu(NO3), khi nước bắt đầu điện phân ở cả 2 điện cực thì ngừng điện phân thu được dd Y (làm xanh quỳ tím), có khối lượng giảm 2,755 gam so với khối lượng dd X ban đầu (giả thiết nước bay hơi không đáng kể). Cho toàn bộ Y tác dụng với dd AgNO3 dư kết thúc phản ứng thu được 2,32 gam kết tủa .Tỉ lệ x:y là?
2. Có 2 bình điện phân trong đó bình 1 đựng 20ml dd NaOH 1,73M, bình 2 đựng dd gồm 0,225mol Cu(NO3)2 và 0,2 mol HCl. Mắc nối tiếp bình 1 và 2 . Điện phân các dd bằng dòng điện 1 chiều với cường độ dòng điện không đổi trong 1 thời gian. Khi dừng điện phân, tháo ngay catot ở các bình. Sau phản ứng thấy nồng độ ở bình 1 là 2M. Cho tiếp 14 gam bột Fe vào bình 2 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn không tan. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Gía trị m là?
 
Top Bottom