bai tap ARN

N

nguyen_nhi_2610

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1 phân tử mARN có 1199 liên kết cộng hóa trị giữa các nucleotit, có tỉ lệ A:U:G:X=1:3:5:7
a. TÌm số lượng từng loại nu trên ARN
b. TÌm số lượng từng loại nu trên mạch gốc
c.tìm số lượng từng lạoi nu/gen
d.Phân tử ARN phiên mã 5 lần cần bao nhiêu nu tự do mỗi loại
giúp mình với mình mới học nên không hiểu
 
T

tranngocyen1999

1 phân tử mARN có 1199 liên kết cộng hóa trị giữa các nucleotit, có tỉ lệ A:U:G:X=1:3:5:7
a. TÌm số lượng từng loại nu trên ARN
b. TÌm số lượng từng loại nu trên mạch gốc
c.tìm số lượng từng lạoi nu/gen
d.Phân tử ARN phiên mã 5 lần cần bao nhiêu nu tự do mỗi loại giúp mình với mình mới học nên không hiểu
Bài làm:
a/Số liên kết giữa các nu là:[TEX] \frac{N}{2}[/TEX] - 1 = 1199 => N = 2400
=> rN = 1200
[TEX]\frac{A}{1}[/TEX]:[TEX]\frac{U}{3}[/TEX]:[TEX]\frac{G}{5}[/TEX]:[TEX]\frac{X}{7}[/TEX] = [TEX]\frac{A + U + G + X}{1 + 3 + 5 +7}[/TEX]
= [TEX]\frac{rN}{16}[/TEX] = 75
rA = 75; rU = 225 ; rG = 375; rX = 525
b/rA = [TEX]T_g[/TEX] = 75 ; rU =[TEX] A_g [/TEX]= 225;
rX = [TEX]G_g [/TEX]= 525; rG = [TEX]X_g[/TEX] = 375
c/A = T = rA + rU =75 + 225 = 300
G = X = rG + rX = 375 + 525 = 900
Gọi k là số lần phiên mã
[TEX]rA_{mt}[/TEX] = rA.k = 75.5 = 375
[TEX]rU_{mt}[/TEX] = rU.k = 225.5 =1225
[TEX]rG_{mt}[/TEX] = rG.k = 375.5 = 1875
[TEX]rX_{mt}[/TEX] = rX.k = 525.5 = 2625
Bài này chỉ cần áp dung công thức thôi có j em xem lại bài học.
CHÚC EM HỌC TỐT!
 
Top Bottom