bài tập amino axit

P

phamthimai146

Cho m g alanin vào 300 ml dd HCl 2M .Để tác dụng hoàn toàn các chất có trong dd sau phản ứng ,phải dùng dd chứa 1 mol KOH .Gía trị của m là

số mol HCl = 0,6
H2N-C2H4-COOH + HCl ---> HOOC-C2H4-NH3Cl
a-------------------------a----------------a
HCl + KOH --->
0,6-a--0,6-a
HOOC-C2H4-NH3Cl + 2 KOH ---> KOOC-C6H5-NH2 + KCl + H2O
a----------------------------2a
==> mol KOH = 0,6 +a = 1 ==> a = 0,4
==> m = 89*0,4 = 35,6
 
Top Bottom