bài tập amin

D

dat_knight

L

luffy_95

Cho 20g hh X gồm 3 amin no đơn là đồng đẳng kế tiếp tác dụng vừa đủ với HCl cô cạn dung dịch thu đc 31,68g hh muối. Nếu 3 amin trên trộn theo tỉ lệ số mol 1:10:5vaf thứ tư phân tử khối tăng dần CTPT của 3 amin?

Goi CTPT là [TEX]C_nH_{2n+3}N[/TEX]

[TEX]n_{HCl}=n_{X}=\frac{31,68-20}{36,5}=0,32 \ mol[/TEX]

\Rightarrow [TEX]M_{X}=62,5[/TEX]

giả sử PTK của Amin nhỏ nhất là M

\Rightarrow [TEX]\frac{M+10.(M+14)+5.(M+28)}{16}=62,5[/TEX]

Giải pt \Rightarrow M \Rightarrow từng chất nhé!
 
Top Bottom