Sử Bài ôn cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đầu tiên, Một cương lĩnh chính trị đúng đắn là phù hợp với thực tế, phản ánh đúng yêu cầu khách quan của lịch sử, vì thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm tra chân lý.
Bên cạnh đó, sự sáng tạo trong CLCT thể hiện ở chỗ không giáo điều, rập khuôn máy móc lí luận đấu tranh giai cấp như ở các nước TBCN phương Tây, mà có sự vận dụng, điều chỉnh, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lenin trong điều kiện lịch sử cụ thể ở thuộc địa, vạch ra đường lối chiến lược cách mạng GPDT. Tính đúng đắn và sáng tạo gắn bó chặt chẽ lấy nhau.
* Về đường lối chiến lược: Cương lĩnh khẳng định "làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản".
+ Trong bối cảnh các phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam theo các khuynh hướng phong kiến và tư sản đều thất bại, thì để giành độc lập dân tộc Chỉ có thể đi theo khuynh hướng vô sản. Nguyễn Ái Quốc cho rằng độc lập dân tộc chỉ có thể kết hợp với chủ nghĩa xã hội.
+ Đường đấu tranh phù hợp với thực tiễn Việt Nam - một nước thuộc địa nửa phong kiến, vì vậy phải hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành lại độc lập cho dân tộc, sau đó phải tiến hành xóa bỏ những thành tích của chế độ phong kiến, đem lại ruộng đất cho nông dân, thực hiện "thổ địa cách mạng", tiếp tục tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa để đi tới xã hội cộng sản. Như vậy, Việt Nam không làm ngay cuộc cách mạng vô sản theo kiểu các nước phương tây. Đây chính là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mác-lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.
* Về nhiệm vụ cách mạng:
+ Về chính trị: Nhiệm vụ của cách mạng là đánh đổ đế quốc Pháp bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng làm cho nước Việt Nam được độc lập tự do; lập chính phủ công nông binh; tổ chức quân đội công nông.
+ về kinh tế: tịch thu hết sản nghiệp lớn của đế quốc tịch thu ruộng đất của đế quốc và bọn phản cách mạng chia cho dân càng nghèo tiến hành cách mạng ruộng đất.
+ về văn hóa - xã hội: thực hiện tự do dân chủ Năm tỉnh Bình quyền tiến hành chế độ giáo dục phổ thông theo hướng dân tộc khoa học thấy hình pháp luật lao động làm 8 giờ.
Cương lĩnh xác định nhiệm vụ cách mạng bao gồm hai nội dung dân tộc và dân chủ, chống đế quốc và chống phong kiến, trong đó nữa lên hàng đầu là nhiệm vụ chống Đế quốc để giành lại độc lập dân tộc, nhiệm vụ chống Đế quốc được nhấn mạnh cả về kinh tế, chính trị, điều đó đáp ứng được đòi hỏi khách quan của lịch sử, vì ở nước Việt Nam thuộc địa mâu thuẫn giữa Toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược là mâu thuẫn vừa cơ bản, vừa chủ yếu, ngày càng phát triển gay gắt. Điều đó cũng khác với cuộc cách mạng vô sản phương Tây là giải quyết mâu thuẫn giữa vô sản và tư sản 1 thuyết Mác-Lênin nhấn mạnh. Nguyễn Quốc không sao chép máy móc lý luận của chủ nghĩa mác-lênin, mà có sự vận dụng sáng tạo lý luận về đấu tranh giai cấp và phát triển thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc.
* Về lực lượng cách mạng: công nghệ xác định lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức. Đối với phú nông, trung tiểu địa chủ và tư bản thì lợi dụng hoặc Trung Lập.
Chủ trương trên tay nhằm tập hợp lực lượng toàn dân tộc, phản ánh tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh. Đây là một chủ trương đúng đắn vì trong điều kiện một nước thuộc địa, không chỉ có quần chúng lao động công nhân và nông dân mà có cả những giai cấp và các tầng lớp trên những tư sản dân tộc, tiểu tư sản và Trung tiểu địa chủ đều phải chịu nổi nhục mất nước, đều có mâu thuẫn với đế quốc và tay sai và quyền lợi dân tộc. Do vậy đều có khả năng tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc, điều đó rất đúng với thái độ chính trị và khả năng Cách mạng của các giai cấp tầng lớp trong xã hội Việt Nam. Nếu tư sản ở các nước phương Tây là giai cấp thống trị và giai cấp tư sản ở Việt Nam là giai cấp bị trị và nếu tư sản ở phương Tây là kẻ thù thì ở Việt Nam là lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc.
Như vậy Nguyễn Ái Quốc đã tranh thủ tối đa lực lượng trước cách mạng cô lập tối đa lực lượng kẻ thù chủ trương này không chỉ phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam mà còn là sự phát triển sáng tạo năng lượng mặt Lênin không Rập khuôn máy móc lý luận Mác Lênin.
*Lãnh đạo cách mạng là giai cấp vô sản thông qua Đảng Cộng Sản. Trong điều kiện các phong trào yêu nước do các kiến thức phong kiến (cuối thế kỷ XIX), sỹ phu yêu nước (đầu thế kỷ XX) hoặc giai cấp tư sản (sau chiến tranh thế giới thứ nhất) đứng ra lãnh đạo không thành công, thì sự lãnh đạo nhất chỉ có thể thuộc về giai cấp công nhân, thông qua đội tiên phong của nó là Đảng Cộng Sản. Đảng theo chủ nghĩa Mác Lênin, có đường lối chiến lược đúng đắn, có tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật nghiêm minh và có liên hệ mật thiết với quần chúng; có đủ phẩm chất và năng lực để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của Cách mạng để thành công Đây là nhân tố hàng đầu Đảm bảo thắng lợi cách mạng.
* về phương pháp cách mạng: cương lĩnh nói lên quan điểm hết sức cơ bản về đường lối cách mạng bạo lực, không đi theo con đường cải lương. Cương lĩnh coi phương pháp cách mạng là sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng, lật đổ chính quyền đế quốc và tay sai, thiết lập chính quyền của quần chúng. Đó là một chủ trương đúng đắn vị trí có thể sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng mới lật đổ được chính quyền của đế quốc và tay sai và Hoàn thành cách mạng triệt để.
* về mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng Thế Giới: hướng dẫn xác định cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới có liên hệ mật thiết với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới, nhất là với vô sản Pháp. Cách mạng Việt Nam phải tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế đồng thời cũng tích cực góp phần vào cách mạng thế giới.
Tính đúng đắn sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc và cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong quỹ đạo của cách mạng vô sản. Việt Nam sẽ cùng với các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đồng thời cùng với giai cấp vô sản ở các nước tư bản trong chủ nghĩa đế quốc chống Chủ Nghĩa Thực Dân. Đặc biệt dân tộc Việt Nam có liên hệ mật thiết với giai cấp vô sản Pháp, vì cả hai đều chung kẻ thù là Đế Quốc Pháp. Như vậy cách mạng Việt Nam vừa có vị thế trong phong trào giải phóng dân tộc vừa có vai trò trong phong trào cách mạng vô sản thế giới.
=> Độc lập tự do là tư tưởng cốt lõi của Cương Lĩnh.
 
  • Like
Reactions: Tam1902

Khôi Trần Cao 2k6

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng một 2020
115
208
61
17
Quảng Ngãi
Trường THCS
này nha.
Dưới đây là phần bình của mình về câu hỏi bên dưới, được thể hiện như sau:
Đầu tiên, Một cương lĩnh chính trị đúng đắn là phù hợp với thực tế, phản ánh đúng yêu cầu khách quan của lịch sử, vì thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm tra chân lý.
Bên cạnh đó, sự sáng tạo trong CLCT thể hiện ở chỗ không giáo điều, rập khuôn máy móc lí luận đấu tranh giai cấp như ở các nước TBCN phương Tây, mà có sự vận dụng, điều chỉnh, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lenin trong điều kiện lịch sử cụ thể ở thuộc địa, vạch ra đường lối chiến lược cách mạng GPDT. Tính đúng đắn và sáng tạo gắn bó chặt chẽ lấy nhau.
* Về đường lối chiến lược: Cương lĩnh khẳng định "làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản".
+ Trong bối cảnh các phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam theo các khuynh hướng phong kiến và tư sản đều thất bại, thì để giành độc lập dân tộc Chỉ có thể đi theo khuynh hướng vô sản. Nguyễn Ái Quốc cho rằng độc lập dân tộc chỉ có thể kết hợp với chủ nghĩa xã hội.
+ Đường đấu tranh phù hợp với thực tiễn Việt Nam - một nước thuộc địa nửa phong kiến, vì vậy phải hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành lại độc lập cho dân tộc, sau đó phải tiến hành xóa bỏ những thành tích của chế độ phong kiến, đem lại ruộng đất cho nông dân, thực hiện "thổ địa cách mạng", tiếp tục tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa để đi tới xã hội cộng sản. Như vậy, Việt Nam không làm ngay cuộc cách mạng vô sản theo kiểu các nước phương tây. Đây chính là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mác-lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.
* Về nhiệm vụ cách mạng:
+ Về chính trị: Nhiệm vụ của cách mạng là đánh đổ đế quốc Pháp bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng làm cho nước Việt Nam được độc lập tự do; lập chính phủ công nông binh; tổ chức quân đội công nông.
+ về kinh tế: tịch thu hết sản nghiệp lớn của đế quốc tịch thu ruộng đất của đế quốc và bọn phản cách mạng chia cho dân càng nghèo tiến hành cách mạng ruộng đất.
+ về văn hóa - xã hội: thực hiện tự do dân chủ Năm tỉnh Bình quyền tiến hành chế độ giáo dục phổ thông theo hướng dân tộc khoa học thấy hình pháp luật lao động làm 8 giờ.
Cương lĩnh xác định nhiệm vụ cách mạng bao gồm hai nội dung dân tộc và dân chủ, chống đế quốc và chống phong kiến, trong đó nữa lên hàng đầu là nhiệm vụ chống Đế quốc để giành lại độc lập dân tộc, nhiệm vụ chống Đế quốc được nhấn mạnh cả về kinh tế, chính trị, điều đó đáp ứng được đòi hỏi khách quan của lịch sử, vì ở nước Việt Nam thuộc địa mâu thuẫn giữa Toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược là mâu thuẫn vừa cơ bản, vừa chủ yếu, ngày càng phát triển gay gắt. Điều đó cũng khác với cuộc cách mạng vô sản phương Tây là giải quyết mâu thuẫn giữa vô sản và tư sản 1 thuyết Mác-Lênin nhấn mạnh. Nguyễn Quốc không sao chép máy móc lý luận của chủ nghĩa mác-lênin, mà có sự vận dụng sáng tạo lý luận về đấu tranh giai cấp và phát triển thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc.
* Về lực lượng cách mạng: công nghệ xác định lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức. Đối với phú nông, trung tiểu địa chủ và tư bản thì lợi dụng hoặc Trung Lập.
Chủ trương trên tay nhằm tập hợp lực lượng toàn dân tộc, phản ánh tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh. Đây là một chủ trương đúng đắn vì trong điều kiện một nước thuộc địa, không chỉ có quần chúng lao động công nhân và nông dân mà có cả những giai cấp và các tầng lớp trên những tư sản dân tộc, tiểu tư sản và Trung tiểu địa chủ đều phải chịu nổi nhục mất nước, đều có mâu thuẫn với đế quốc và tay sai và quyền lợi dân tộc. Do vậy đều có khả năng tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc, điều đó rất đúng với thái độ chính trị và khả năng Cách mạng của các giai cấp tầng lớp trong xã hội Việt Nam. Nếu tư sản ở các nước phương Tây là giai cấp thống trị và giai cấp tư sản ở Việt Nam là giai cấp bị trị và nếu tư sản ở phương Tây là kẻ thù thì ở Việt Nam là lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc.
Như vậy Nguyễn Ái Quốc đã tranh thủ tối đa lực lượng trước cách mạng cô lập tối đa lực lượng kẻ thù chủ trương này không chỉ phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam mà còn là sự phát triển sáng tạo năng lượng mặt Lênin không Rập khuôn máy móc lý luận Mác Lênin.
*Lãnh đạo cách mạng là giai cấp vô sản thông qua Đảng Cộng Sản. Trong điều kiện các phong trào yêu nước do các kiến thức phong kiến (cuối thế kỷ XIX), sỹ phu yêu nước (đầu thế kỷ XX) hoặc giai cấp tư sản (sau chiến tranh thế giới thứ nhất) đứng ra lãnh đạo không thành công, thì sự lãnh đạo nhất chỉ có thể thuộc về giai cấp công nhân, thông qua đội tiên phong của nó là Đảng Cộng Sản. Đảng theo chủ nghĩa Mác Lênin, có đường lối chiến lược đúng đắn, có tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật nghiêm minh và có liên hệ mật thiết với quần chúng; có đủ phẩm chất và năng lực để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của Cách mạng để thành công Đây là nhân tố hàng đầu Đảm bảo thắng lợi cách mạng.
* về phương pháp cách mạng: cương lĩnh nói lên quan điểm hết sức cơ bản về đường lối cách mạng bạo lực, không đi theo con đường cải lương. Cương lĩnh coi phương pháp cách mạng là sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng, lật đổ chính quyền đế quốc và tay sai, thiết lập chính quyền của quần chúng. Đó là một chủ trương đúng đắn vị trí có thể sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng mới lật đổ được chính quyền của đế quốc và tay sai và Hoàn thành cách mạng triệt để.
* về mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng Thế Giới: hướng dẫn xác định cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới có liên hệ mật thiết với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới, nhất là với vô sản Pháp. Cách mạng Việt Nam phải tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế đồng thời cũng tích cực góp phần vào cách mạng thế giới.
Tính đúng đắn sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc và cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong quỹ đạo của cách mạng vô sản. Việt Nam sẽ cùng với các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đồng thời cùng với giai cấp vô sản ở các nước tư bản trong chủ nghĩa đế quốc chống Chủ Nghĩa Thực Dân. Đặc biệt dân tộc Việt Nam có liên hệ mật thiết với giai cấp vô sản Pháp, vì cả hai đều chung kẻ thù là Đế Quốc Pháp. Như vậy cách mạng Việt Nam vừa có vị thế trong phong trào giải phóng dân tộc vừa có vai trò trong phong trào cách mạng vô sản thế giới.
=> Độc lập tự do là tư tưởng cốt lõi của Cương Lĩnh.

Em nghĩ đây là lối đi đúng đắn của Đảng nó cần phải được phát huy cho đến tận ngày nay
 
Top Bottom