Bài nhận biết

G

giotbuonkhongten

Chọn một thuốc thử (cách nhận biết đơn giản nhất) để nhận biết các chất bột màu trắng sau: Na2CO3, Na2SO4, CaCO3, CaSO4.2H2O, AgNO3, NaCl

Dùng HCl cho vào, nhận được AgNO3 kết tủa, Na2CO3 và CaCO3 có khí bay lên. Lấy dung dịch thu được là NaCl và CaCl2 cho vào 3 chất còn lại. Chất nào gây kết tủa là CaCO3. --> Nhận được NaCl luôn :). Cho Na2CO3 vào 2 chất còn lại là Na2SO4 và CaSO4.2H2O. Chất nào có kết tủa là CaSO4.2H2O :)
 
Top Bottom