Ba + NaOh

V

vuonghao159357

ba dư sau khi tác dung với H2o thì tác dung tiếp naoh........................................................................
 
Top Bottom