AXIT KHÔNG CÓ TÍNH OXI HOÁ MẠNH: HCl, H2SO4LOÃNG

Thảo luận trong 'Các hợp chất vô cơ' bắt đầu bởi lehuynhnhathoa@gmail.com, 20 Tháng bảy 2013.

Lượt xem: 18,660

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bạn đã biết nuôi "Heo đất" trên diễn đàn HOCMAI?


  Câu 12: Cho hỗn hợp gồm 0,2mol Fe và 0,1mol Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl dư tạo dung dịch A. A tác dụng với xút dư tạo kết tủa, nung kết tủa trong không khí tới khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Giá trị của m là:
  A. 23
  B. 31
  C. 32
  D. 33
  Câu 13: Hỗn hợp A gồm : 0,4 mol Fe và các oxít : FeO , Fe2O3 , Fe3O4 (mỗi oxít đều có 0,1mol ). Cho A tác dụng với dd HCl dư được dd B. Cho B tác dụng với NaOH dư¬ , kết tủa thu được nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn . m có giá trị là
  A. 80gam
  B. 20gam
  C. 60gam
  D. 40gam
  Câu 14: 13,6g hỗn hợp: Fe , Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu đựơc 2,24lít H2 (ở đktc). Dung dịch thu đựơc cho tác dụng với NaOH dư tạo kết tủa rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi được a gam chất rắn . a có giá trị là
  A. 13gam
  B. 14gam
  C. 15gam
  D. 16gam
  Câu 15: Hoà tan 12,8g hỗn hợp Fe, FeO bằng dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít H2 (đktc) thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư¬, lọc kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được a gam chất rắn. Giá trị a là:
  A.12g
  B.14g
  C.16g
  D.18g
  Câu 16 : Cho 2,81gam hỗn hợp gồm Fe2O3, ZnO , MgO tác dụng vừa đủ với 500ml dd H2SO4 0,1M . Khối lượng muối sunfat tạo ra trong dd là :
  A. 5,81gam
  B. 5,18gam
  C. 6,18gam
  D. 6,81gam
  Câu 17: Cho 2,81gam hỗn hợp gồm Fe2O3 , ZnO , MgO tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch H2SO4 0,1M . Khối lượng muối sunfat tạo ra trong dd là :
  A. 3,81gam
  B. 4,81gam
  C. 5,21gam
  D. 4,8gam
  Câu 18 : Cho m gam hỗn hợp gồm Cu , Fe , Al tác dụng hoàn toàn với dd HNO3 loãng đựơc (m + 31)g muối nitrat .Nếu cho m gam hỗn hợp kim loại trên tác dụng với O2được các oxít CuO, Fe2O3, Al2O3 thì khối lượng m của oxít là :
  A. (m + 31)g
  B. (m + 16)g
  C. (m + 4)g
  D. (m + 48)g
  Câu 19: Cho 29 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Mg , Zn , Fe tác dụng hết với dd H2SO4 loãng thấy sinh ra b lít H2 (đktc) , cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đựơc 86,6gam muối khan . Gía trị của b
  A. 6,72 lít
  B. 8,96lít
  C. 3,36lít
  D. 13,44lít
  Câu 20: Cho 4,2 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Mg , Zn tác dụng hết với dd HCl được 2,24lít H2 (đktc). Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là :
  A. 9,75g
  B. 9,55g
  C. 11,3g
  D. 10,75g
  Câu 21: Cho m gam hỗn hợp gồm Cu, Zn, Fe tác dụng hết với dd HNO3 loãng thu được dung dịch A. Cô cạn dd A thu đựơc (m + 62)g muối nitrat . Nung hỗn hợp muối khan trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng là
  A. (m + 8)g
  B. (m + 16)g
  C. (m + 4)g
  D. (m + 31)g
  Câu 22 : Cho 26 gam Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thu được 8,96lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) số mol HNO3 có trong dd là
  A. 0,4 mol
  B. 0,8mol
  C. 1,2 mol
  D. 0,6 mol
  Câu 23 : Hoà tan hoàn toàn 17,5gam hỗn hợp Mg , Zn , Cu vào 400ml dung dịch HCl 1M vừa đủ được dd A . Cho dần dần NaOH vào A để thu được kết tủa tối đa , lọc kết tủa đun nóng đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn . m có giá trị là :
  A. 20,7
  B. 24
  C. 23,8
  D. 23,9
  Câu 24: Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3 trong dung dịch HCl thu được 2,24 lit khí H2 (đktc) và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 24 g chất rắn. Giá trị của a là
  A. 13,6
  B. 17,6
  C. 21,6
  D. 29,6
  Câu 25. Hoà tan hoàn toàn 3,34 gam hỗn hợp gồm hai muối cacbonat kim loại hoá trị 2 và 3 bằng dung dịch HCl dư ta thu được dung dịch A và 0,896 lit khí bay ra. Hãy tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch.
  A. 3,78 g
  B. 3,87g
  C. 3,58 g
  D. 3,85 g
  Câu 26 Cho 115 gam hỗn hợp gồm XCO3, Y2CO3, R2CO3tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 22,4 lit CO2(đktc). Khối lượng muối clorua trong dung dịch thu được là
  A. 142g
  B. 121 g
  C. 123 g
  D. 141 g
  Câu 27.(Đề thi TSĐH-Khối A-2007). Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml dung dịch H2SO4 0,1 M( vừa đủ). Khối lượng muối sunfat thu được khi cô cạn dung dịch là
  A. 6,81 g
  B. 4,81 g
  C. 3,81g
  D. 5,81 g
  Câu 28 .(Đề thi TSĐH-Khối A-2008). Cho 2,13 gam hỗn hợp X gam hỗn hợp X gồm Mg,Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là
  A. 57ml
  B. 75ml
  C. 50ml
  D. 90ml
  Câu 29 (Đề thi TSCĐ-2007). Hoà tan hoàn toàn 3,22 gam gồm Fe,Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4loãng,thu được 1,344 lit H2 (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
  A. 9,52g
  B. 10,27g
  C. 8,98g
  D. 7,25g
  Câu 30 Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam một hỗn hợp muối cacbonat của kim loại hoá trị 2 và 3 trong dd HCl. Sau phản ứng thu được 4,48 lit khí (ở đktc). Đem cô cạn dd thu được bao nhiêu gam muối khan?
  A. 13 g
  B. 15g
  C. 26g
  D. 30g
  Câu 31 Hoà tan hoàn toàn 9,14 gam hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dd HCl thu được 7,84 lit khí X(đktc) và 2,54 gam rắn Y và dd Z. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn cẩn thân dd Z thu được lượng muối khan là
  A. 31,45 g
  B. 33,99g
  C. 19,025g
  D. 56,3g
  Câu 32 Hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại( đứng trước Hidro trong dãy điện hoá) bằng dung dịch HCl dư thu được 2,24 lit khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được lượng muối khan là
  A. 1,71g
  B. 17,1g
  C. 13,55g
  D. 34.2g
  Câu 33 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp ba kim loại sắt, nhôm, đồng trong không khí thu được 5,96 gam ba oxít. Hoà tan hết hỗn hợp ba oxít trên trong dung dịch HCl 2M thì V dd HCl cần là:
  A. 0,5lit
  B. 0,7lit
  C. 0,12 lit
  D. 1lit
  Câu 34: Đem oxi hoá hoàn toàn 28,6gam hỗn hợp A gồm Al,Zn,Mg bằng oxi dư thu được 44,6 gam hỗn hợp ba oxít B. Hoà tan hết B trong dung dịch HCl dư thu được dd D. Cô cạn D thu được hỗn hợp muối khan là:
  A. 99,6gam
  B. 49,7gam
  C. 74,7gam
  D. 100,8gam
  Câu 35: Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3 trong dung dịch HCl thu được 2,24 lit khí H2 (đktc) và dung dịch B. cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 24 g chất rắn. giá trị của a là
  A. 13,6g
  B. 17,6g
  C. 21,6g
  D. 29,6g
  o=>
  8-|
  :confused:
   
 2. Câu 12
  tổng Fe=0,4 mol
  Bảo toàn Fe có nFe2O3=1/2nFe=0,2 mol
  mFe2O3= 32 gam
   
 3. Câu 13

  tổng Fe=1 mol
  Bảo toàn Fe có nFe2O3=1/2nFe=0,5 mol
  mFe2O3= 80 gam
   
 4. Câu 14
  nFe=nH2=0,1 Mol
  -> nFe2O3 0,05 Mol

  tổng Fe=0,2 mol
  Bảo toàn Fe có nFe2O3=1/2nFe=0,1 mol
  mFe2O3= 16 gam

  Câu 15

  nFe=nH2=0,1 Mol
  -> nFeO =0,1 Mol

  tổng Fe=0,2 mol
  Bảo toàn Fe có nFe2O3=1/2nFe=0,1 mol
  mFe2O3= 16 gam

  Câu16 nH2SO4=n H2O=0,05 Mol
  Bảo toàn khối lượng được
  m muối = 6,81 gam

  Câu17
  nH2SO4=n H2O=0,03 Mol
  Bảo toàn khối lượng được
  m muối = 5,21 gam

  Câu 18
  a gam hỗn hợp phảng ứng được với 0,5 Mol NO3
  -> a gam hỗn hợp sẽ sản ứng 0,5 Mol O2
  Khối lượng sau khi nung là m+ 16 gam

  Câu 21
  Câu 18
  a gam hỗn hợp phảng ứng được với 1 Mol NO3
  -> a gam hỗn hợp sẽ sản ứng 1 Mo O2
  Khối lượng sau khi nung là m+ 32 gam

  Câu 19
  m muối = m KIm loại + 96nH2
  -> nH2=0,6
  -> V H2=13,44

  Câu 20
  m muối.= m KIm loại +71 nH2=11,3 gam
  _______________________

  Câu 23
  (Mg, Cu, Zn)-->(MgCl2, Cu, ZnCl2)-->(Mg(OH)2, Cu, Zn(OH)2)-->(MgO, Cu, ZnO)
  nhìn sơ đồ trên ta thấy O thay thế cho Cl trong hỗn hợp
  theo hóa trị:$ n_{O}=\frac{1}{2}n_{Cl}=0,2 $
  vậy m=17,5+0,2.16=20,7g

  Câu 24
  Fe+2HCl--->FeCl2+H2 (1)
  Fe2O3+6HCl-->2FeCl3+3H2O (2)
  FeCl2+2NaOH-->Fe(OH)2+NaCl (3)
  FeCl3+3NaOH-->Fe(OH)3+3NaCl (4)
  4Fe(OH)2+O2-->2Fe2O3+4H2O (5)
  2Fe(OH)3-->Fe2O3+3H2O (6) nH2=0,1mol-->nFe(1)=0,1mol-->mFe(1)=5,6g
  nFe=0,1mol-->nFe2O3 tạo ra bởi Fe ban đầu là
  0,05mol
  -->mFe2O3=8g
  -->mFe2O3(6)=16g
  -->nFe2O3 ban đầu là 0,1mol -->mhh=5,6+16=21,6g
   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2013
 5. Câu 25
  n CO2=n CO32-=2n Cl-

  m=3.34-0.04x60+0.08x35.5=3.78 g

  Câu 28
  3 kim loại + O → 3 oxit
  ...2,13 gam..........3,33 gam
  => lệch 3,33 – 2,13 = 1,2 gam = m (O trong oxit)
  nO (trong ocid) = 1,2 / 16 =0.075 (mol)
  Theo phản ứng : 2H + O = H2O =>số mol H =
  0,075.2 = 0,15 mol Thể tích HCl: 0,15 / 2 = 0,075 lít = 75 ml → Chọn C.
  75 ml

  Câu 29
  Các kim loại ở đây khi H2SO4 đều cho ra muối có dạng M2+=> 1 mol m' có 1 mol kl và 1 mol SO42- M+ H2SO4=> MSO4+ H2 suy ra nH2= nSO42- =0.06 m muối=mKL+ m gốc axit=3,22+5.76=8.98

  Câu 30
  mol CO2=mol H2O=1/2 mol H+=0,2 mol BTKL;23,8+0,2.2.36,5-0,2.(44+18)=26 gam

  Câu 31
  2.54 g không phản ứng là Cu=> m(Mg+Al)=6.6g
  n Cl-= 2nH2=0.7 mol
  =>m muối= 6.6+ 0,7x35.5=31.45g. Chọn A

  Câu 34
  $4 Al + 3O_2 \Rightarrow 2Al_2O_3 $
  $2Al_2O_3+12HCl \Rightarrow4AlCl_3+6H_2O$
  (tớ chỉ viết 1 cặp pt thôi; còn 2 cặp pt còn lại tỉ lệ tương tự)
  ta có: $m_O_2 = 44,6-28,6=16$ \Rightarrow $n_O_2 = 0,5 $theo ptpư: $4n_O_2= n_{HCl}$=$2 m_D= m_A+ m_{Cl}^-$=28,6+ 2 . 35,5= 99,6g

  Câu 35
  Theo đề bài : $X + HCl ----> H_2$
  => n(Fe) = 0,1 (mol)
  Dùng sơ đồ hợp thức : $ (Fe, Fe_2O_3) ------> B + NaOH -----> Fe_2O_3$
  Bảo toàn nguyên tố ta có : 0,1 + 2.x = 0,15.2 => x = 0,1 (mol) (với x là số mol của $Fe_2O_3$ )
  => a = 0,1.160 + 0,1.56 = 21,6 (g)
   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2013
 6. cam25101998

  cam25101998 Guest

  bạn làm sai phần màu đỏ rồi :D

  Quy hh thành a mol R
  bảo toàn ngtố R:
  R ---> R(NO3)n
  nNO3- = 31/62 = 0.5 (mol) => an = 0.5

  bào toàn ngtố R:
  R ---> 1/2 R2On
  nO2- = 0.5an = 0.25 (mol) => mO2- = 0,25x16 = 4

  vậy đáp án là m + 4
   
 7. cam25101998

  cam25101998 Guest

  Câu 22.
  nZn = 26/65 = 0,4
  Zn ---> Zn2+ + 2e
  0,4_________0.8
  n[N]tạo muối = 0.8

  nhh khí = 0.4 (mol) theo bảo toàn ngtố => n[N]tạo khí = 0,4

  Vậy nHNO3 = 0.8 + 0.4 = 1.2

  Câu 21:
  Quy hh thành a mol R
  bảo toàn ngtố R:
  R ---> R(NO3)n
  nNO3- = 62/62 = 1 (mol) => an = 1

  bào toàn ngtố R:
  R(NO3)n ---> 1/2 R2On (các kl đều là kl trung bình => đều tạo oxit)
  nO2- = 0.5an = 0.5 (mol) => mO2- = 0,5x16 = 8

  Vậy mcr = m + 8

  Câu 26:
  nCO2 = 1 (mol) => n[C]trong muối = 1 => n(CO3)2- = 1 => m(CO3)2- = 1x60 = 60 g
  => mkim loại = 115 - 60 = 55 g

  (CO3)2- + 2H+ ---> H2O + CO2
  __1______2_

  HCl ---> H+ + Cl-
  _______2___2

  mmuối = mkim loại + mCl- = 55 + 2x35,5 = 126 đề sai rồi bạn ơi hình như là 126 mà nhầm thành 123

  Câu 27:
  nH2SO4 = 0,05 => nH2O = 0,05
  theo đlbtkl:
  mmuối = 2,81 + 0,05x98 - 0,05x18 = 6.81

  Câu 32:
  nH2 = 0,1 => nHCl = 0,2
  Theo đlbtkl => mmuối = 10 + 0,2x36,5 - 0,1x2 = 1,71

  Câu 33 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp ba kim loại sắt, nhôm, đồng trong không khí thu được 5,96 gam ba oxít. Hoà tan hết hỗn hợp ba oxít trên trong dung dịch HCl 2M thì V dd HCl cần là:
  A. 0,5lit
  B. 0,7lit
  C. 0,12 lit
  D. 1lit
  ---------------------------------------
  Đề thiếu rồi bạn ơi mình nghĩ phải có mhh kim loại hay nH2 thoát ra chứ :p
   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2013

CHIA SẺ TRANG NÀY