anken

M

mai_s2a3_93

gọi CT la CnH2n
pt:
CnH2n+ Br2\RightarrowCnH2nBr2
1.4/14n : 0.025
giải pt n=4
C4H8 co 3 CTCT
C=C-C-C
C-C=C-C
C=C(C)-C (iso buten)
vì tạo ra 1 ancol
CTCT phải có cấu trúc đối xung wa noi doi(=)\LeftrightarrowCTCT la C-C=C-C
 
Top Bottom