Hóa 11 Anken

Tâm Hoàng

Cựu Cố vấn Hóa
Thành viên
25 Tháng mười 2018
1,560
1,660
251
25
Quảng Bình
Đại học Sư phạm Huế
Viết phản ứng của propan , propen với các chất sau đây (nếu có)
a) clo,ánh sáng
b)dd Brom
c)dd KMno4
d) H2 (Ni,t)
Giúp mình nha , tks
Propan:
a. CH3CH2CH3 + Cl2 ----> CH3CHClCH3 + HCl
b. không pứ
c. ko pứ
d. ko pư
Propen
a. CH3CH=CH2 + Cl2 ---> CH2ClCH =CH2
b, CH3CH=CH2 + Br2 ---> CH3CHBr -CH2Br
c. 3CH3CH=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O ---> 3CH3CH(OH)CH2(OH) + 2KOH + 2MnO2
d. CH3CH=CH2 + H2 ---> CH3CH2CH3
 
Top Bottom