Hóa 11 Anken

Tâm Hoàng

Cựu Cố vấn Hóa
Thành viên
25 Tháng mười 2018
1,560
1,660
251
25
Quảng Bình
Đại học Sư phạm Huế
1.CH3-C(CH3)=CHCH(C2H5)CH2CH3
2. CH3C(CH3)=C(CH3)CH2CH3
3. BrCH2CH=CHCH3
4. CH3C(Cl)=C(CH3)CH2CH3
5. CH3C(C2H5)=CHC(CH3)(CH3)CH(C2H5)CH2CH3
 
Top Bottom