anken

U

uzumakiduong

cho mình hỏi tại sao Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm hữu cơ có tên gọi là etilenglycol

khi sục etilen vào KMnO4 sẽ có pư:
C2H4 + KMnO4 + H2O=> C2H4(OH)2 + KOH+MnO2
( bạn tự cân bằng nhé)
C2H4(OH)2 sp hữu cơ này chứa 2 nhóm chức OH nên chắp thêm đuôi đó.
 
Top Bottom