ankadien

R

rick_famer_93

biết khối lượng riêng ancol etilic = 0,8 g/ml, hiệu suất pu dạt 60%
từ 240 l ancol 96 (độ) điều chế được 1 lượng buta-1,3 dien la bao nhiêu gam
a 64913,4
b 69413,4
c 69431,4
d 64193,4
 
Top Bottom