[Anh] however và no matter

O

one_day

Sử dụng "however necessary" bởi vì người nói cũng muốn làm việc đó (do the work) , chỉ vì hoàn cảnh ép buộc (do not have the money). Nói cách khác, nó thể hiện sự đồng tình nhưng không thể làm theo vì bất đắc dĩ, không giống như "no matter"..... thể hiện sự hoàn toàn không quan tâm.
 
Top Bottom